Στα 642 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές της Αφοί Χ. Κορδέλλου το πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι ζημιών 174 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 18.038 χιλ. ευρώ  έναντι 18.168 χιλ. ευρώ  στο αντίστοιχο α’ εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας οριακή μείωση σε ποσοστό 0,7%, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους παρέμεινε σχετικά σταθερό και συγκεκριμένα ανήλθε σε 10,3% έναντι 10,5% στην αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσης.

Έτσι το μεικτό κέρδος της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 1.850 χιλ. ευρώ  το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι 1.902 χιλ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οι λειτουργικές δαπάνες (Διοικητικής λειτουργίας και Διάθεσης) της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 1.723 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι 1.756 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2014 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,9%. Επίσης ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν στην τρέχουσα περίοδο σε 9,6% έναντι 9,7% το α’ εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 853 χιλ. ευρώ  έναντι 881 χιλ. ευρώ  στο α’ εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η πραγματοποίηση, στο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ζημιών προ φόρων ύψους 557 χιλ. ευρώ  έναντι ζημιών προ φόρων στο αντίστοιχο α’ εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης 235 χιλ. ευρώ.

«Βασικές επιδιώξεις της διοίκησης στο δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης αποτελούν, η διατήρηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, ο περιορισμός των επισφαλειών των πελατών της καθώς και η κατά το δυνατόν μείωση των χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων διατηρώντας ταυτόχρονα ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας», αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της εταιρείας.