Διεύρυνση ζημιών αλλά αύξηση των πωλήσεων κατά 19,9%, στα 94,0 εκατ. ευρώ έναντι 78,4 εκατ. ευρώ τoυ αντίστοιχου εξαμήνου του 2014, κατέγραψε στο α' εξάμηνο του 2015 η Αλουμύλ.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν στα 17,9 εκατ. ευρώ, έναντι 14,5 εκατ. ευρώ του 2014, σημειώνοντας αύξηση 23,4%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, έναντι 3,3 εκατ. ευρώ του 2014, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 46,2%.

Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,8 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,7% ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 6,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,5 εκατ. ευρώ του 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,9%.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις στο εξάμηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 13,7%, στα 54,7 εκατ. ευρώ, έναντι 48,1 εκατ. ευρώ του 2014.

Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 8,4 εκατ. ευρώ περίπου, αυξημένες σε σχέση με το 2014 (ζημίες 7,5 εκατ. ευρώ) ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 7,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,2 εκατ. ευρώ του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση ζημιών κατά 2,6%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας «η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση συνεχίζεται, με συνέπεια την ασθενική διεθνή ζήτηση, ιδιαιτέρως στις αγορές των χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου και την κάμψη της ζήτησης του βιομηχανικού προφίλ στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα η συνεχιζόμενη δημοσιονομική κρίση και οι δυσοίωνες προοπτικές για την ομαλή επίλυση της κρίσης χρέους που ταλανίζει τη χώρα (αλλά και γενικότερα την Ευρωζώνη) έχει ως συνέπεια την παρατεινόμενη πτώση της εγχώριας κατασκευαστικής και επισκευαστικής δραστηριότητας.

Παρόλα αυτά, η μητρική εταιρεία και ο όμιλος συνεχίζουν την προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας στη Ρωσία, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική καθώς επίσης και στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στη Νοτιοανατολική και Δυτική Ευρώπη καθώς και στη Μέση Ανατολή.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2015 παρουσιάζεται αύξηση του κύκλου εργασιών και των μεικτών κερδών (για τον όμιλο) συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών του αλουμινίου διεθνώς σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 

Οι ποσότητες πώλησης κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τη συγκρίσιμη περίοδο. Ο όμιλος όπως και η εταιρεία εξακολουθούν να παρουσιάζουν ζημιές, τόσο στα αποτελέσματα προ φόρων όσο και στα καθαρά αποτελέσματα, ως συνέπεια των ανωτέρω γεγονότων τα οποία οδηγούν σε πτώση της ζήτησης αλλά και σε ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων προβλέψεων για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων».