Στην κερδοφορία επέστρεψε στο α' εξάμηνο του 2015 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελινόιλ στο α' εξάμηνο του 2015.

Ειδικότερα τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,6 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ ο τζίρο ανήλθε σε 510,7 εκατ. ευρώ έναντι 390,3 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2014, καταγράφοντας αύξηση 31%.

Το α' εξάμηνο του 2015, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 16,3 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 87%.

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) το α' εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,7 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2014. 

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία Ελινόιλ το α' εξάμηνο του 2015 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,5 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Η αγορά καυσίμων κατά το α' εξάμηνο του 2015 κατέγραψε μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης όμως η ζήτηση σε βενζίνες δεν ανέκαμψε και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης έχασαν μέρος της θετικής δυναμικής τους.

Η Ελινόιλ το αντίστοιχο διάστημα κινήθηκε πολύ καλύτερα από την αγορά και κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις σε όλες τις δραστηριότητες της. Σε επίπεδο Ομίλου, το α' εξάμηνο του 2015 η θυγατρική Ελίν Τεχνική διατήρησε την ανοδική της πορεία, με σταθερή ροή νέων έργων και θετικό οικονομικό αποτελέσματα, η Ελίν Ναυτική ανέστρεψε το αρνητικό πρόσημο και παρουσίασε κερδοφορία, η Ελίν Σταθμοί διατήρησε την κερδοφορία της στα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2014 ενώ η συνδεδεμένη με την Ελινόιλ εταιρία, Ελίν Βιοκαύσιμα επιβάρυνε ελαφρά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η Ελινόιλ διανύει το β' εξάμηνο του 2015 διατηρώντας τις θετικές προοπτικές της και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προέκυψαν από την αρκετά καλή τουριστική περίοδο χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό της δίκτυο και την εδραιωμένη παρουσία της στο θαλάσσιο τουρισμό.

Αν και το κρίσιμο επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτυπωθούν στην αγορά οι επιπτώσεις από την επιβολή των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία με κίνδυνο να επηρεασθεί αρνητικά η πορεία των πωλήσεων στο β΄ εξάμηνο, η εταιρία χάρη στην ισχυρή μετοχική της σύνθεση και τη ρευστότητα που διαθέτει είναι σε θέση να συνεχίσει τη προσεκτική και στοχευμένη ανάπτυξη της βελτιώνοντας τα μερίδια αγοράς που κατέχει διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία της, τονίζει σε ανακοίνωση της η Ελινόιλ.