Επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του insider.gr, η Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσε και επίσημα την ακύρωση της συμφωνίας με το Δημόσιο, και μάλιστα με αμοιβαία επωφελή τρόπο.

Σημειώνεται ότι, Η συναλλαγή αυτή επιτυγχάνει την άμεση και πραγματική μείωση κατά περίπου 723 εκατ. ευρώ του δημοσίου χρέους και αυξάνει το ποσοστό των υποχρεώσεων σταθερού επιτοκίου στο συνολικό χαρτοφυλάκιο δημοσίου χρέους κατά περίπου 2,5%, σε μία χρονική στιγμή εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων αναφοράς.

Η μείωση των 723 εκατ. ευρώ προκύπτει από τη διαφορά αφενός της αναπόσβεστης αξίας που σήμερα επιβαρύνει το δημόσιο χρέος και που θα διαγραφεί αμέσως μετά την ακύρωση τουIRS και αφετέρου της ονομαστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ των νέων ομολόγων που θα δοθούν στην Εθνική Τράπεζα για την καταβολή της ισόποσης αρνητικής, για την Ελληνική Δημοκρατία, παρούσας αξίας του IRS.

Το όφελος αυτό για το Δημόσιο Χρέος έχει προέλθει από την σημαντική υποχώρηση των επιτοκίων αναφοράς, χωρίς όμως εξ’ αυτού να επιβαρύνεται η Εθνική Τράπεζα, καθώς ο συγκεκριμένος κίνδυνος επιτοκίου είχε πλήρως και αποτελεσματικά αντισταθμιστεί ήδη από την έναρξη του IRS.

Η συναλλαγή αυτή ωφελεί και την Εθνική Τράπεζα, καθώς συμβάλει στην αναταξινόμηση των ποσών του αρχικού προγράμματος αποπληρωμής κεφαλαίου του IRS, σε έσοδα από τόκους, ενισχύοντας τον σχετικό λογαριασμό κατά 112 εκατ. ετησίως, ενώ αναδιαρθρώνει ριζικά την δομή του ενεργητικού της τράπεζας, εξασφαλίζοντας την μείωση του κόστους αναχρηματοδότησης και ενισχύοντας περαιτέρω την βιώσιμη τήρηση του εποπτικώς καθορισμένου Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR).

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Ελληνική Δημοκρατία και η Εθνική Τράπεζα προχώρησαν στην ακύρωση της από 31/12/2008 Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS), Ονομαστικής Αξίας €5.500.000.000 και τρέχουσας αναπόσβεστης αξίας €4.038.000.000. Η ακύρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) λήξης 2023, 2025 και 2026 συνολικής Ονομαστικής Αξίας €3.314.250.000, ποσό που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του εν λόγω IRS,τα οποία θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην Εθνική Τράπεζα με τους ακόλουθους όρους: 

    ISIN    Λήξη    Επιτόκιο    Ονομαστική αξία
ΟΕΔ    GR0112009718    20/3/2023    2,90%    €250.250.000
ΟΕΔ    GR0116007924    20/3/2025    3,25%    €964.000.000
ΟΕΔ    GR0118018663    20/3/2026    3,55%    €2.100.000.000

Η εν λόγω συναλλαγή έχει οφέλη και για τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη. Με την συναλλαγή αυτή η Ελληνική Δημοκρατία επιτυγχάνει τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά €724 εκατομμύρια περίπου, αυξάνοντας τη συνεισφορά των υποχρεώσεων σταθερού επιτοκίου στο χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου Χρέους κατά περίπου 2,5%, χωρίς επιβάρυνση για την Ελληνική Δημοκρατία, σε μία χρονική περίοδο ιστορικά  χαμηλών επιτοκίων αναφοράς. 

Η μείωση των €724 εκατομμυρίων προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας €4.038.000.000 που σήμερα επιβαρύνει το Δημόσιο Χρέος και η οποία θα απομειωθεί αμέσως μετά την ακύρωση του IRS και της ονομαστικής αξίας €3.314.250.000 των νέων ΟΕΔ που θα δοθούν στην Εθνική Τράπεζα για την καταβολή της ισόποσης παρούσας αξίας του IRS. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όφελος αυτό για το Δημόσιο Χρέος έχει προέλθει από τη σημαντική υποχώρηση των επιτοκίων αναφοράς, κυρίως λόγω της πολιτικής Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE), χωρίς όμως εξ αυτού να επιβαρύνεται η Εθνική Τράπεζα, καθώς ο συγκεκριμένος κίνδυνος επιτοκίου είχε πλήρως και αποτελεσματικά αντισταθμιστεί. 

Η συναλλαγή αυτή ωφελεί την Εθνική Τράπεζα καθώς τα εν λόγω ΟΕΔ θα αποφέρουν ετήσια επιτοκιακά έσοδα ύψους €110 εκ. περίπου εξαλείφοντας συγχρόνως την ανάγκη της αντιστάθμισης του IRS (μαζί με το σημαντικό ανάλογο κόστος). Επίσης, απλοποιεί  τη δομή του ενεργητικού της τράπεζας, εξασφαλίζοντας τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και ενισχύοντας περαιτέρω το δείκτη ρευστότητας LCR.

Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εκμετάλλευση της υψηλής ρευστότητάς της, τη σημαντική ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου».