Tip of the Day

Εστίαση: Ποιοι έχουν «δεύτερη ευκαιρία» για τη στήριξη

05-08-2021 | 07:49
Μοιράσου το

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να επανακαταθέσουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης με κεφαλαίο κίνησης οι επιχειρήσεις εστίασης των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών» συνολικού προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ έληξε στις 30 Ιουλίου με περισσότερες από 29.000 επιχειρήσεις να καταθέτουν αιτήσεις.

Ωστόσο πάνω από 2.500 αιτήσεις απορρίφθηκαν είτε επειδή ήταν ημιτελείς, είτε υποβλήθηκαν με λάθη. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης έως το τέλος Σεπτεμβρίου μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη δράση.

Yπευνθυμίζεται ότι το ποσό της ενίσχυσης από τη δράση ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019 για την αγορά πρώτων υλών. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και είναι μη επιστρεπτέο.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση

Α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

Β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

Γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

Δ) Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι:

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Διαδικασία αξιολόγησης

Σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση, η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της.

Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης (με επισύναψη των οριζόμενων δικαιολογητικών) ακολουθεί η Αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, διενεργείται ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών και πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος χρηματοδότηση» που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση χρηματοδότησης και αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ από τον δυνητικό λήπτη.

Επίσης, διενεργείται έλεγχος και του πεδίου στο οποίο δηλώνεται το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης από τον λήπτη της ενίσχυσης. Στο στάδιο αυτό διενεργείται και ο έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης και του επισυναπτόμενου Πίνακα Επιχορηγήσεων. Επικουρικά διενεργείται έλεγχος της σώρευσης ενισχύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) με τον οποίο επιβεβαιώνεται ότι οι ενισχύσεις που λαμβάνει ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης, σε επίπεδο δεδομένης επιχείρησης, δεν υπερβαίνουν τις 1.800.000 ευρώ.

Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι η τήρηση των ακόλουθων:

  • Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας
  • Η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση για το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων

Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων και οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων.

 

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.