Σε «Γεφύρι της Άρτας» έχει εξελιχθεί η αναθεώρηση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ειδική επιτροπή ανέλαβε προ 25 μηνών το σχετικό έργο και αν και είχε τεθεί καταληκτική προθεσμία ως το Φεβρουάριο του 2019 προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες της, αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο 2020.

Προ 25 μηνών 17μελής επιτροπή ανέλαβε τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, στη βάση των μνημονιακών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει τότε η κυβέρνηση. Παράλληλα, ανέλαβε την εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Σύμφωνα με την τότε κοινή υπουργική απόφαση, έργο της επιτροπής θα ήταν ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους.

Όλες οι προθεσμίες που είχαν τεθεί αρχικά έχουν χαθεί

Στη βάση αυτή η επιτροπή έχει αναλάβει τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αλλά και την υπαγωγή των ειδικοτήτων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το Μάρτιο του 2018 προέβλεπε ότι, η διάρκεια λειτουργίας της επιτροπής θα ήταν μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα προσδιορίζει τους δικαιούχους, το ύψος και τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε κάθε περίπτωση δεν θα εκτείνεται πέραν του Φεβρουαρίου 2019.

Όλες οι προθεσμίες που είχαν τεθεί αρχικά έχουν χαθεί και ενδιάμεσα η σχετική επιτροπή άλλαξε πολλές φορές σύνθεση και μέλη. Πλέον φαίνεται ότι πιθανότατα η επιτροπή θα καταλήξει σε ένα τελικό πλαίσιο το οποίο θα προταθεί στα συναρμόδια υπουργεία έως το τέλος Ιουνίου 2020.