Ελλάδα
20-10-2020 | 20:58

Στη Βουλή η τροπολογία για τη ρύθμιση των οφειλών του κορονοϊού - Τι προβλέπει

Θανάσης Κουκάκης
Μοιράσου το
Στη Βουλή η τροπολογία για τη ρύθμιση των οφειλών του κορονοϊού - Τι προβλέπει

Το πλαίσιο ρύθμισης των φορολογικών οφειλών που δημιουργήθηκαν εν μέσω κορονοϊού, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Με την τροπολογία προβλέπεται νέα ρύθμιση για την εξόφληση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020, η αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, η νέα ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών που προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ διευθετούνται και πολλά άλλα ζητήματα όπως π.χ. η ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Η τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» προβλέπει τα εξής:

 

-Δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστον ποσού μηνιαίας δόσης 30 ευρώ, οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ.

Βασικές οφειλές, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Κατ' εξαίρεση, βασικές οφειλές πού υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως 12 μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι ανωτέρω οφειλές επιβαρύνονται με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%. Η υπαγωγή τον οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαΐου 2021. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. Προβλέπεται απώλεια της ρύθμισης, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή τον υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση, διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ άλλων να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υπο0ήκες σε περιουσιακά στοιχεία τον οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη και να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά τον Δημοσίου και μέχρι τον ύψους των οφειλών του. Αναστέλλεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη αυτής η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. 

- Ρυθμίζεται εκ νέου η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τούς πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού. Ειδικότερα, παρατείνεται και μετά το πέρας τον προγράμματος ρύθμισης, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.3.2020 και 1.5.2020 Π.Ν.Π.

 

- Παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τούς ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης.

 

- Καταργείται η εξαίρεση από τη δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα κατά την 1η Νοεμβρίου 2019.

 

- Επανακαθορίζεται/επεκτείνεται το θεσμικό πλαίσιο (άρ. 98-109, ν.461 1/20 19) για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών ως εξής:

 

α. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ», ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης τον οφειλέτη, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

 

β. Προσδιορίζονται ακόμη:

 

 • Το ύψος της ποσοστιαίας απαλλαγής από τις προσαυξήσεις και τούς τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αναλόγως του αρι0μού των δόσεων ρύθμισης, εξαιρουμένων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης, των προστίμων τον άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

   

 • Το ελάχιστο ποσά μηνιαίας ρύθμισης σε 30 ευρώ.

   

 • Ο τόκος (3% ετησίως) με τον οποίο επιβαρύνονται οι συνολικές οφειλές, από την υπαγωγή τούς στο πρόγραμμα της υπόψη ρύθμισης, καθώς και η μηνιαία προσαύξηση (0,25%) λόγω καθυστέρησης καταβολής της δόσης.

   

 • Η 30η Απριλίου 2021 ως η καταληκτική ημερομηνία για την είσπραξη των ρυθμιζόμενων οφειλών. Ο τρόπος καταβολής της πρώτης δόσης, καθώς και των επόμενων δόσεων. Οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης που συνεπάγεται την υποχρεωτική άμεση καταβολή τον υπολοίπού της οφειλής. Η δυνατότητα επιλογής τον οφειλέτη για την υπαγωγή τον σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης των υπό ψήφιση διατάξεων, με απαλλαγή τον από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης.

   

 •  Η δέσμη ευεργετημάτων που παρέχονται στο οφειλέτη ο οποίος υπάγεται και συμμορφώνεται στη ρύθμιση, επιφυλασσομένων των αναφερόμενων δικαιωμάτων τον Δημοσίου.

   

 • Ζητήματα παραγραφής των οφειλών που ρυθμίζονται και παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στη ρύθμιση.

   

γ. Στις ρυθμίσεις της υπό ψήφιση διάταξης δύναται να υπάγονται:

 

 • Οφειλές από την ίδια αιτία που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχούν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμού ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ τον νόμου.

   

 • Με τούς ίδιους όρους και προϋποθέσεις, οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» ή της εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.  

-Αναστέλλεται εκ νέου (προηγούμενη διετής αναστολή παρήλθε την 15 Μαΐου 2020) η υποχρέωση πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις περιπτώσεις που οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ ή το ποσό των 150.000 ευρώ, αντίστοιχα. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις.

 

-Παρατείνεται εκ νέον από τη λήξη της (31.10.2020) και μέχρι και τις 30.04.2021 η αναστολή καταβολής ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της χώρας και έχουν πληγεί λόγω των συναλλαγών τους με την εταιρεία Thomas Cook Group.

 

-Αναστέλλεται, από 1.1.2020 έως και 30.6.2021, η υποχρέωση καταβολής στο ελληνικό Δημόσιο του 5% των νοσηλίων που εισπράττουν όλες οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) που λειτουργούν βάσει των διατάξεων τον π.δ. 225/2000. Καταβληθέντα ποσά, που αφορούν στο ως άνω χρονικό διάστημα, επιστρέφονται στις προαναφερθείσες ΜΧΑ ή συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

 

- Χορηγείται παράταση τον ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων για τις επιχειρήσεις τον τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

 

- Απαλλάσσονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα. από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

 

- Υπάγονται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, από 24% που ισχύε: η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό τούς ή τους διαδόχους του.

 

-Αναστέλλεται, για το χρονικό διάστημα από την ψήφιση των προτεινόμενων διατάξεων και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 η αυτοτελής φορολόγηση κτήσεων των νομικών προσώπων ( δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, το ιερό κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του όρους Σινά και τα ν.π.δ.δ..). Για το ως άνω χρονικό διάστημα τα εν λόγω νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς.

 

-Τροποποιείται το υπολογιζόμενο εμβαδόν των ακινήτων, το οποίο προσαυξάνει το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας, όταν ο δικαιούχος έχει ανήλικα τέκνα, προκειμένου να προσδιοριστεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και να χορηγηθεί η δικαιούμενη απαλλαγή.

 

- Αναστέλλεται εκ νέου μέχρι 29 Ιανουαρίου 2021 (έληξε 30.09.2020) η προθεσμία εξέτασης των ενστάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές στο πλαίσιο των διαδικασιών Κτηματογράφησης.

 

- Παρατείνεται, ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, μέχρι τις 30.11.2020 (έληξε 30.9.2020), η προθεσμία για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών.

 

- Εξαιρείται από διατάξεις τον ν. 3461/2006 και συγκεκριμένα από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών, η μεταβίβαση τμήματος της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου. Η ισχύς της εν λόγω ρύθμισης άρχεται αναδρομικά από 12.5.2016.

 

- Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις τον ν. 3986/2011 ως προς τις ρυθμίσεις για το δικαίωμα επιφανείας επί δημοσίων κτημάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

 

- Προστίθεται νέο άρθρο στο ν. 4261/14 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, με το οποίο επανακαθορίζονται εκτενώς ζητήματα μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης.

 

Ειδικότερα, καθορίζονται:

 

 • Η διαδικασία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων έναντι καταθετών και συμβατικών σχέσεων ενός υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος σε νόμιμα λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα.

   

 • Η διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται αλλά και των απαιτήσεων τον υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος.

   

 • Ο τρόπος κάλυψης, υπό τις αναφερομενες προϋποθέσεις, από το Δημόσιο ή το ΤΕΚΕ, της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της αξίας των υποχρεώσεων και των στοιχείων τον ενεργητικού που μεταβιβάζονται, μέχρι του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων, κ.λπ..

   

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.