Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και θέλουν να συμψηφίσουν ΦΠΑ με μελλοντικές φορολογικές οφειλές θα μπορούν να το κάνουν εφόσον ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους είναι επιλέξιμος και εφόσον μέσα στην επόμενη εβδομάδα εξοφλήσουν ολοσχερώς το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που χρωστούν στην εφορία.

Το ευεργέτημα συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής ΦΠΑ με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με καταληκτική ημερομηνία μετά την 1η Μαΐου 2020 έχει δοθεί στις επιχειρήσεις που βάσει ΚΑΔ θεωρούνται επιλέξιμες από την εφορία και οι οποίες θα εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και την 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του ΦΠΑ

Ποιους αφορά η ρύθμιση

Η ρύθμιση αφορά στις δηλώσεις ΦΠΑ πρώτου τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, τίθεται ως προϋπόθεση η εξόφληση του ΦΠΑ της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή την 26 Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με λογιστές και οι επιχειρήσεις που θα εξοφλήσουν εκπρόθεσμα έως το τέλος Απριλίου τον ΦΠΑ περιόδου Φεβρουαρίου με την καταβολή προστίμου, θα δικαιούνται και σε αυτή την περίπτωση τη δυνατότητα συμψηφισμού 25%.