Την εξομοίωση της φορολογικής μεταχείρισης των καλυμμένων ομολογιών και των ομολογιών που εκδίδουν πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, με τη φορολογική μεταχείριση που ισχύει για την έκδοση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με την προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζονται ίσες συνθήκες ανταγωνισμού των ελληνικών τραπεζών με τις αλλοδαπές στην άντληση ρευστότητας από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στην επίτευξη επαρκούς ικανότητας απορρόφησης ζημιών κατά την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως απαιτείται από το κοινοτικό δίκαιο.  Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται αυξημένη ασφάλεια δικαίου, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών.

Πρέπει να σημειωθεί πως η υπαγωγή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο νομοθετικό πλαίσιο της οδηγίας 2014/59/ΕΚ (BRRD) και του κανονισμού 806/2015 (SRMR) σε συνδυασμό με την επιβολή δεσμευτικών στόχων για ελάχιστες απαιτήσεις επιλέξιμων υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων (MREL), όπως αυτές εξειδικεύονται από την Ενιαία Αρχή Εξυγίανσης (SRB) δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα για άμεσες εκδόσεις εντός των επόμενων πέντε ετών.

Στη βάση αυτή, με τη μείωση του φορολογικού βάρους των καλυμμένων ομολογιών και των ομολογιών που θα εκδίδουν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα επιτευχθεί άντληση ρευστότητας με ανταγωνιστικούς όρους, κάτι που θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας, καθώς θα διευκολυνθεί η χρηματοδότησή της.