«Άνοιξαν» οι αιτήσεις χρηματοδότησης νησιωτικών επιχειρήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2020, μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Για να συμμετέχει μια επιχείρηση στην Δράση (προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ) θα πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει την έδρα της σε ένα από τα νησιά της επικράτειας που προβλέπονταιμ από το ν.4551/2018
  • Να διαθέτει τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
  • Να έχουν κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση
  • Να είναι ενεργεές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής
  • Να είναι εγγεγραμμένες σε νησιωτικό επιμελητήριο.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τα νησιά, το οποίο τεκμηριώνεται από τα απαραίτητα παραστατικά τιμολόγησης. Η διάρκεια επιλεξιμότητας ορίζεται από 1/1/2020 έως 31/12/2020 με αναδρομική ισχύ.

Η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου επιχειρεί να εναρμονίσει το υψηλό κόστος μετακίνησης εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά, σε σχέση με το κόστος των χερσαίων μετακινήσεων, επομένως θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες μεταφοράς προϊόντων για τις νησιωτικές επιχειρήσεις.

Το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) θα αποδίδεται στις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στα νησιά και είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο νησιωτικό επιμελητήριο. Tο μέτρο αφορά τους κλάδους εμπορίου-μεταποίησης-τουριστικών καταλυμάτων. Το Α.ΝΗ.ΚΟ είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Η αίτηση συμμετοχής και χρηματοδότησης των δικαιούχων γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (http://metaforikoisodynamo.gr/)

Οι περίοδοι επιλεξιμότητας των δαπανών για χρηματοδότηση και τα χρονικά διαστήματα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης αποτυπώνονται ως εξής.

1η Φάση Χρηματοδότησης
 

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση: 1-1-2020 έως 30-6-2020
Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 24-9-2020 έως 30-10-2020

2η Φάση Χρηματοδότησης
 

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση: 1-7-2020 έως 31-12-2020
Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 4-1-2021 έως 5-2-2021

 

 

Διαβάστε επίσης