Στα 11,7 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems στο εννεάμηνο 2015 παρουσιάζοντας μείωση 7,93% σε σχέση με το με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014 (12,77 εκατ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 4,2 εκατ ευρώ μειωμένα κατά 2,02 % έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2014 (4,28 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 212 χιλ. ευρώ (ζημίες 169 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2014).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους 64 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 493 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2014), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους 239 χιλ. ευρώ (ζημιές ύψους 652 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2014).
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 9,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 6,08% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο 2014 (10,01 εκατ ευρώ).

Τα μκτά κέρδη έκλεισαν στα 3,4 εκατ ευρώ αυξημένα κατά 1,10% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2014 (3,3 εκατ ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν με κέρδη ύψους 71 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 310 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2014). 

Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 107 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 272 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2014) ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 278 χιλ. ευρώ (ζημιές 386 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2014).