Επιχειρήσεις | Ελλάδα
15-12-2021 | 07:55

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Το σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του επιχειρησιακού μοντέλου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Το σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του επιχειρησιακού μοντέλου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Περαιτέρω πρωτοβουλίες και δράσεις για τη βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας της με στόχο τον εκσυγχρονισμό της αναλαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή προχτές Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου δημοσιοποίησε σχετικό σχέδιο διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο θα προχωρήσει προσεχώς στην προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ύψους περίπου 1,1 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». Το σχέδιο τέθηκε προς διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις έως τις 29 Δεκεμβρίου 2021.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό σχέδιο, στόχος του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εξωστρεφών υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του φορέα, στο πλαίσιο άσκησης του εποπτικού του ρόλου.

Ειδικότερα, μέσω του έργου επιδιώκονται:

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός σχεδίου οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.).
 • Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών της Ε.Κ. προς τους συναλλασσόμενούς της.
 • Μείωση της πολυπλοκότητας και αναβάθμιση του μηχανισμού παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με έμφαση στην εποπτεία της αγοράς.
 • Ενίσχυση του ψηφιακού χαρακτήρα του φορέα.
 • Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης και του βαθμού αξιοποίησης των διακινούμενων δεδομένων / πληροφοριών.
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με βάση τα προαναφερθέντα αναμένεται να επιτευχθεί η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, ήτοι η βελτίωση λειτουργίας αυτών, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνόλου της αγοράς.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέσω της τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και της ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Συγκεκριμένα, το έργο θα περιλαμβάνει τις κάτωθι ενδεικτικές ενέργειες:

 • Σχεδιασμός βελτιωμένου επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας της ΕΚ.
 • Βελτιστοποίηση, μοντελοποίηση, προτυποποίηση και τεκμηρίωση της ροής διαδικασιών παροχής υπηρεσιών της ΕΚ προς τις επιχειρήσεις, με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου.
 • Διαμόρφωση της βάσης για την υλοποίηση και επιτυχή υιοθέτηση των προτάσεων αναδιοργάνωσης του φορέα.
 • Ανάλυση προδιαγραφών απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του βελτιωμένου επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

Φάση Α - Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης: Κύριο στόχο της Φάσης Α αποτελεί η καταγραφή του υφιστάμενου λειτουργικού μοντέλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και ο εντοπισμός και αποτύπωση των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία της (με έμφαση στις εξωστρεφείς υπηρεσίες).

Φάση Β - Σχεδιασμός του βελτιωμένου επιχειρησιακού μοντέλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Κύριος στόχος της Φάσης Β είναι η αξιολόγηση και ο ανασχεδιασμός του επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας της ΕΚ, με σκοπό την εξάλειψη ή μετριασμό των δυσκολιών που εντοπίζονται και την εξασφάλιση της παροχής ποιοτικών εξωστρεφών υπηρεσιών στο περιβάλλον δραστηριοποίησής της και με γνώμονα το βελτιωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται με τον ολοένα αυξανόμενο εποπτικό ρόλο του φορέα, αλλά και τη σταδιακή εισαγωγή νέων υποδομών πληροφορικής για την υποστήριξη του έργου της. Ειδικότερα, η εν λόγω Φάση περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής και των διαδικασιών με τρόπο που θα ενσωματώνει ένα σύνολο αναλυτικών προτάσεων. Η εφαρμογή των προτάσεων θα πρέπει να οδηγεί σε ένα συνολικό μοντέλο αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Φάση Γ: Σχέδιο Μετάβασης – Υλοποίησης στο βελτιωμένο Λειτουργικό Μοντέλο: Κατά τη Φάση Γ προετοιμάζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εφαρμογή του βελτιωμένου οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου, μέσω της μελέτης των κρίσιμων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση της αλλαγής χωρίς τη διατάραξη της καθημερινής λειτουργίας του φορέα. Ειδικότερα, στην εν λόγω Φάση εντάσσεται η αποτύπωση των απαιτήσεων υλοποίησης των νέων διαδικασιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Φάση Δ - Υποστήριξη εφαρμογής του μοντέλου λειτουργικής προσαρμογής: Στόχος της Φάσης Δ είναι η πιλοτική εφαρμογή του βελτιωμένου επιχειρησιακού μοντέλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτό έχει προκύψει κατά τις προηγούμενες Φάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών απαιτούμενων δράσεων κατάρτισης του προσωπικού της ΕΚ.

Φάση Ε - Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης: Αντικείμενο της Φάσης Ε αποτελεί η διοργάνωση και διενέργεια των ενεργειών άμεσης δημοσιότητας για την προβολή και ανάδειξη του βελτιωμένου επιχειρησιακού μοντέλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, θα καθοριστούν τα επικοινωνιακά μηνύματα που θα χρησιμοποιηθούν στις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί σε προηγούμενη Φάση, για την προσέγγιση των ομάδων – στόχο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν υπηρεσίες προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ανακοινώσεων / άρθρων / ενημερωτικών δελτίων / παρουσιάσεων.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ, και από εθνικούς πόρους). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (885.314,52€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.097.790,00€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της.

Όπως σημειώνεται στο προς διαβούλευση σχέδιο, «προκειμένου για την αποτελεσματική άσκηση του ολοένα και αυξανόμενου εποπτικού ρόλου της ΕΚ, είναι απαραίτητη η οργανωτική και λειτουργική της αναβάθμιση, καθώς και η ενίσχυση του ψηφιακού της χαρακτήρα, με στόχο την αποδοτικότερη και περισσότερο στοχευμένη εποπτεία της αγοράς και την παροχή ποιοτικών εξωστρεφών υπηρεσιών. Με την επίτευξη των ανωτέρω, η ΕΚ θα διευκολυνθεί στην εκτέλεση του θεσμικά κατοχυρωμένου ρόλου της, διασφαλίζοντας κάθετες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κρίσιμα θέματα και ζητήματα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, μέσα από την υλοποίηση της πράξης, θα διασφαλιστεί η διεύρυνση και η αποτελεσματικότητα του ρόλου που ασκεί η ΕΚ, παγιώνοντας τη σημασία του φορέα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μετά την ολοκλήρωση του έργου».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.