Ελλάδα
26-11-2021 | 09:59

ΕΥΑΘ: Κατά 6,8% αυξήθηκαν τα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΥΑΘ: Κατά 6,8% αυξήθηκαν τα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Με αυξημένα προ φόρων κέρδη και πωλήσεις έκλεισε το εννεάμηνο για την ΕΥΑΘ.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 19.988 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 54.893 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 19.143 χιλ. και € 53.607 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,42% και κατά 2,40%
αντίστοιχα. Η θετική μεταβολή του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης (+21,7% και +8% αντίστοιχα).

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 11.852 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 34.913 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 11.062 χιλ. και € 32.472 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,14% και 7,52% αντίστοιχα.

Η αύξηση του κόστους πωληθέντων προκύπτει κατά κύριο λόγο εξαιτίας των αυξημένων εξόδων επισκευών και συντηρήσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), αλλά και λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021.

Συνεπώς, το Μικτό Κέρδος ανήλθε στο ποσό των € 8.136 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 19.980 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 8.081 χιλ. και € 21.135 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,68% και μείωση 5,47% αντίστοιχα.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 1.389 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και €4.808 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 643 χιλ. και € 1.751 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 116,02% και 174,56% αντίστοιχα. Η αύξηση στο γ΄ τρίμηνο οφείλεται πρωτίστως στην αναστροφή της πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων ύψους € 508 χιλ. λόγω της καταβολής του ποσού αυτού κατά την περίοδο 01/07-30/09/21 καθώς και εξαιτίας της πρόβλεψης εσόδου ύψους € 304 χιλ. , το οποίο αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελέστηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2021 με βάση τη σύμβαση συντήρησης και διαχείρισης δικτύου όμβριων υδάτων με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε ορίζοντα εννεαμήνου, η μεγαλύτερη αύξηση οφείλεται αφενός στην μετακύλιση στον Πάροχο, τμήματος των εξόδων της ενέργειας από τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και αφετέρου στη θετικότερη έκβαση των επίδικων υποθέσεων της εταιρείας, η οποία οδήγησε στην αντιστροφή προηγούμενων προβλέψεων.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε € 3.143 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 9.678 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 2.640 χιλ. και € 8.522 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,04% και 13,56% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο σχηματισμό μεγαλύτερης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2021-30/09/2021 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 καθώς και σε αυξημένο μισθολογικό κόστος βάσει της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 736 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 1.249 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 347 χιλ. και € 1.547 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 112,28% και μείωση 19,23% αντίστοιχα.

Η αύξηση στον ορίζοντα τριμήνου οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δικαστική απόφαση άπαξ καταβολής αναδρομικών μισθών και αποζημιώσεων σε υπαλλήλους της εταιρείας και σετρίτα μέρη αντίστοιχα.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 7.081 χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και € 18.088 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 7.303 χιλ. και € 17.489 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας μείωση
κατά 3,04% και αύξηση κατά 3,42% αντίστοιχα.

Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 90.275 χιλ. κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 74.026 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,95%.

Όπως επιδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει χτίσει μία ισχυρή ασπίδα προστασίας ενάντια στην υγειονομική κρίση που χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζοντας περιορισμένες οικονομικές διακυμάνσεις και διατηρώντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων της, τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της σε υψηλά επίπεδα. Εντούτοις, η διοίκηση εξακολουθεί να παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις, όπως αυτή της ραγδαίας μεταβολής του κόστους ενέργειας, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες και τις προκλήσεις τόσο του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου περιβάλλοντος καθώς και να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τους διαφόρους κινδύνους, βασιζόμενη σε ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, όπως το σημαντικό ύψος διαθεσίμων της και η καθολική απουσία δανεισμού.

Επιπρόσθετα, με κύριο γνώμονα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ) και τη σχετική νομοθεσία που θέτει το Κράτος ως προς την αντιμετώπιση του κορονοϊόυ, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, ήτοι έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή διαγνωστικού ελέγχου COVID, διενέργεια μοριακών test στο προσωπικό, εβδομαδιαίες απολυμάνσεις των χώρων, ηλεκτρονική ή κατόπιν ραντεβού εξυπηρέτηση του κοινού, τηλεργασία, κ.α. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.