Ελλάδα
09-11-2021 | 07:55

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύριο ξεκινούν οι εγγραφές για το ομολογιακό των 250 εκατ. ευρώ – Πού πάνε τα κεφάλαια

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύριο ξεκινούν οι εγγραφές για το ομολογιακό των 250 εκατ. ευρώ – Πού πάνε τα κεφάλαια
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά - εγγραφή των επενδυτών στην έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου, 7ετούς διάρκειας και ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων (διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000), που προωθεί η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, θυγατρική του ομίλου Viohalco. Όπως ενημέρωσε χτες η εισηγμένη, η λήξη ορίστηκε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου (ώρα Ελλάδος 16:00).

Χτες εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 250 εκατ. ευρώ και με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 200 εκατ. ευρώ, με τις δαπάνες έκδοσης να εκτιμώνται σε ποσό έως περίπου 6 εκατ., περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Εξ αυτών, σε τραπεζικά δάνεια θα πάνε 154 εκατ. ευρώ, ενώ 30 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις.

Σήμερα Τρίτη 09/11 αναμένεται επισήμως η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης, για τις 16 Νοεμβρίου 2021 έχει οριστεί η δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ για τις 17 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., εφόσον δεν μεταβληθεί το χρονοδιάγραμμα.

 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Μεταξύ 2,40% έως 2,90% το εύρος απόδοσης για το ομολογιακόΑναφορικά με τις νέες επενδύσεις η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει ποσό €30 εκατ. για την καταβολή τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων και φόρων) για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά των εν λόγω ακινήτων έχοντας ήδη υπογράψει μη δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης και η Διοίκηση εκτιμά ότι η επίτευξη αυτής της επένδυσης θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30.6.2022, καθώς οι βασικοί όροι της συναλλαγής έχουν συμφωνηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικός και νομικός έλεγχος. Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου. Αν δεν ολοκληρωθεί η ως άνω συναλλαγή, η Εταιρεία θα αναζητήσει ακίνητα, γειτονικά με τα βιομηχανικά ακίνητα της Εταιρείας ή των θυγατρικών της στην περιοχή των Οινοφύτων που εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές ανάγκες του Ομίλου και, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να βρεθούν ως άνω ακίνητα μέχρι τις 31.10.2022 ή το ποσό που διατεθεί είναι μικρότερο των €30 εκατ., η Εταιρεία θα διαθέσει μέχρι τις 31.12.2022 το τυχόν αδιάθετο ποσό για να καλυφθούν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Ποσό €60 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή οιουδήποτε ποσού προς τους μετόχους της υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους (σε μετρητά ή σε είδος).

Όσον αφορά την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης του ΚΟΔ, ποσό ύψους μέχρι €154 εκατ., θα διατεθεί, εντός 45 ημερών από την Ημερομηνία Εκδόσεως, για μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού i) ποσό έως €43 εκατ. στην EUROBANK για την αποπληρωμή ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, έκαστη όπως σήμερα ισχύει, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου σε ποσό περίπου €46 εκατ., ii) ποσό έως €56 εκατ. στην ALPHA BANK για την αποπληρωμή ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, έκαστη όπως σήμερα ισχύει, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου σε ποσό περίπου €58 εκατ. και iii) ποσό έως €55 εκατ. στην ΕΤΕ για την αποπληρωμή ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, έκαστη όπως σήμερα ισχύει, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου σε ποσό περίπου €56 εκατ.

Όπως έχει αναδείξει το insider, στο τέλος εξαμήνου ο όμιλος ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ είχε δανειακή επιβάρυνση 730 εκατ. ευρώ. Βάσει στοιχείων πρώτου 6μήνου 2021, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανέρχεται σε 462 εκατ. ευρώ, εκ τω οποίων 299 εκατ. ευρώ αφορούν σε ομολογιακά δάνεια, ενώ ο βραχυπρόθεσμος φτάνει στα 268,4 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ομολογιακά δάνεια είναι τα 55,14 εκατ. ευρώ. Το μέσο σταθμισμένο πραγματικό επιτόκιο του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου κατά την 30.6.2021 ανέρχεται σε 2,88%. Η μέση ληκτότητα των δανείων του Ομίλου κατά την 30.6.2021 ανέρχεται σε 3 έτη.

Εντός του πρώτου εξαμήνου η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ υπέγραψε κοινό ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους 40.000.000 ευρώ με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με σκοπό την χρηματοδότηση για την κάλυψη τρεχουσών και ευρύτερων επιχειρηματικών αναγκών. Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών. Για τη λήψη των τραπεζικών και ομολογιακών δανείων έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικής αξίας 634 εκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο ομίλου και 542 εκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο εταιρείας.

Ο Όμιλος έχει εξαγωγικό προσανατολισμό καθώς πουλάει τα προϊόντα του σε πάνω από 2.500 πελάτες σε πάνω από 100 χώρες με τον κύκλο εργασιών από πωλήσεις εκτός Ελλάδας να αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 91% του συνολικού κύκλου εργασιών για τη χρήση 20207 . Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IΟΒΕ), κατά την τριετία 2018-2020 οι εξαγωγές του Ομίλου αντιστοιχούσαν στο 7,5% των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων της Ελλάδος και οι επενδύσεις αυτού στο 5,6% των επενδύσεων του κλάδου της μετποίησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια μελέτη του ΙΟΒΕ, για τη χρήση του 2020 οι εξαγωγές του Ομίλου από την Ελλάδα αντιπροσωπεύουν μερίδιο 6,7% των εξαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων, το 45,2% των εξαγωγών του κλάδου των βασικών μετάλλων. Διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση με 17 εργοστασιακές μονάδες σε τέσσερεις (4) χώρες και οι επενδύσεις για τη χρήση του 2020 αποτέλεσαν το 5,4% των επενδύσεων της μεταποίησης, και σχεδόν το 50% του κλάδου των βασικών μετάλλων σε έρευνα και τεχνολογία.

Στο 6μηνο 2021, ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα αποτελούσε το 8,5% του συνολικού τζίρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 62,5%, το Ηνωμένο Βασίλειο το 5,1%, η Αμερική το 6,4%, η Ασία το 5,7%.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» και της «ALPHA Τράπεζα A.E.», των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και των Αναδόχων «AXIA Ventures Group Ltd» και «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 75.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 175.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 250.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Η εισηγμένη προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα των 100 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τη νέα πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, που εκτιμάται ότι θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα έως το 2023 κατά 73%. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει επένδυση 150 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση του πιο σύγχρονου θερμού έλαστρου σε Ευρώπη και Αμερική, ενώ το νέο ψυχρό έλαστρο έξι κυλίνδρων επιτρέπει την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας τελικού προϊόντος στους 520 χιλ. τόνους.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό, ο κλάδος αλουμινίου επηρεάστηκε από την Πανδημία αφού μειώθηκε σημαντικά η ζήτηση σε αγορές όπως οι μεταφορές και η αυτοκινητοβιομηχανία. Στον αντίποδα, η ζήτηση ενισχύθηκε σε προϊόντα συσκευασίας τροφίμων, φαρμάκων και ποτών. Ο κλάδος χαλκού επέδειξε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα και κατέγραψε αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των όγκων πωλήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τους περιορισμούς στην παγκόσμια οικονομία και τις μετακινήσεις, η υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε με μικρές καθυστερήσεις, με τις μονάδες παραγωγής να συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Η ζήτηση για τα προϊόντα της Εταιρείας αλλά και γενικά στον τομέα των βασικών μετάλλων παραμένει υψηλή σε όλον τον κόσμο, ενώ η πρωτογενής παραγωγή, ήτοι η εξόρυξη μετάλλων, δυσκολεύεται να ακολουθήσει καθώς η αύξηση της παραγωγής παίρνει περισσότερο χρόνο στον πρωτογενή τομέα αφού απαιτεί υψηλές επενδύσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές των μετάλλων στις διεθνείς αγορές να αυξάνονται, με αντίστοιχες πιέσεις στο κεφάλαιο κίνησης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Επιπρόσθετα, η έντονη ανάκαμψη από την Πανδημία αλλά και άλλοι γεωπολιτικοί λόγοι έχουν προκαλέσει αυξήσεις στις τιμές διάφορων συντελεστών κόστους, όπως το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα μεταφορικά, τα πλαστικά, τα χρώματα, κ.α. Η Εταιρεία προσπαθεί να περάσει τα αυξημένα κόστη στις τιμές πώλησης των προϊόντων, κάτι που σε μεγάλο βαθμό είναι εφικτό, εφ’ όσον όμως η ζήτηση για τα προϊόντα της παραμείνει ισχυρή. Τέλος, οι τιμές και η διαθεσιμότητα των μετάλλων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία (αλουμίνιο, χαλκό και ψευδάργυρο) για την παραγωγή των προϊόντων της βασίζονται στις τιμές αυτών των μετάλλων όπως διαμορφώνονται στο London Metal Exchange (LME) και τις διεθνείς αγορές, και δεν επηρεάζονται από την εγχώρια κατάσταση σε κάποια μεμονωμένη χώρα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Μεταξύ 2,40% έως 2,90% το εύρος απόδοσης για το ομολογιακό

MUST READ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Το ομολογιακό δάνειο και το επενδυτικό πλάνο των 100 εκατ. ευρώ