Ελλάδα
26-07-2021 | 08:06

Premia Properties: Υπερκάλυψη της ΑΜΚ των 47,5 εκατ. ευρώ με μετρητά

Premia Properties: Υπερκάλυψη της ΑΜΚ των 47,5 εκατ. ευρώ με μετρητά
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή νωρίς το απόγευμα η δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση της Premia Properties. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά αντιστοιχεί σε 44.965.891 μετοχές της εταιρείας, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών προς διάθεση μέσω της συνδυασμένης προσφοράς κατά περίπου 1,36 φορές, καταδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στην πορεία ανάπτυξης που έχει «χαράξει» η εισηγμένη και η διοίκησή της, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Κων/νο Μαρκάζο.

Επί της ουσίας, η Premia Properties συγκέντρωσε περίπου 17,2 εκατ. ευρώ περισσότερα από το ποσό που έχει ως ορίσει ως αύξηση κεφαλαίου με μετρητά, ήτοι ποσό 47,51 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 4.472.377 Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 13,55% των Μετοχών με Καταβολή Μετρητών) θα κατανεμηθούν σε επενδυτές της Δημόσιας Προσφοράς και 28.524.299 Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 86,45% των Μετοχών με Καταβολή Μετρητών) θα κατανεμηθούν σε επενδυτές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. «δείχνει», εκτός απροόπτου, την προσεχή Τετάρτη 28.07.2021. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταβολής του ως άνω χρονοδιαγράμματος λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Όπως ανέφερε ο ανάδοχος της ΑΜΚ, Ambrosia Capital Hellas, οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν ως εξής:

(α) 19.086.655 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος ως ακολούθως: (i) 1.703.300 Νέες Μετοχές από την εταιρεία «Elias Tsiklos Holdings LTD» με εισφορά ποσοστού 71,04% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (ii) 14.655.265 Νέες Μετοχές από την «Sterner Stenhus Greece ΑΒ» με εισφορά ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου των «STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΡΙΚΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΘΕΣΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», και «ΑΔΑΜ-TEN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και (iii) 2.728.090 Νέες Μετοχές από την «Sterner Stenhus Greece ΑΒ» με εισφορά των (i) 10 ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €130.000 εκάστης, και (ii) 10 ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €260.000 έκαστης.

(β) 32.996.676 Νέες Μετοχές (οι «Νέες Μετοχές με Καταβολή Μετρητών») διατέθηκαν με καταβολή μετρητών στην Τιμή Διάθεσης (€1,44 ανά Νέα Μετοχή) μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές (η «Δημόσια Προσφορά»), και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφαρμοζόμενων μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλων εξαιρέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού δικαίου.

Γ συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις εγγραφής 409 συνολικά επενδυτών, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, ανήλθε σε 4.472.377 Νέες Μετοχές. Επομένως, από τις 13.198.670 Νέες Μετοχές με Καταβολή Μετρητών (ήτοι 40% των Νέων Μετοχών με Καταβολή Μετρητών) που είχε αποφασισθεί να διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, οι υπολειπόμενες 8.726.293 Νέες Μετοχές θα διατεθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, (β) η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις εγγραφής, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ανήλθε σε 40.493.514 Νέες Μετοχές.

Ως εκ τούτου, η ζήτηση υπερκάλυψε τις προς διάθεση 19.798.006 Νέες Μετοχές με Καταβολή Μετρητών (ήτοι 60% των Νέων Μετοχών με Καταβολή Μετρητών) που είχε αποφασισθεί να διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Επομένως, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά αντιστοιχεί σε 44.965.891 μετοχές της Εταιρείας, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών προς διάθεση μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς κατά περίπου 1,36 φορές.

Δεδομένης της υπερβάλλουσας ζήτησης και με βάση την από 19.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είχε ληφθεί με τη συναίνεση των βασικών μετόχων της, δεν θα καλυφθούν Νέες Μετοχές με καταβολή μετρητών από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας, Sterner Stenhus Greece AB και NOE Μεταλλικές Κατασκευές Α.Ε. προκειμένου αυτές να διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε τρίτους επενδυτές ώστε να διευρυνθεί περαιτέρω η μετοχική βάση της Εταιρείας. Σχετικά σημειώνεται ότι η Sterner Stenhus Greece AB έχει καλύψει συνολικά 17.383.355 Νέες Μετοχές της Αύξησης και η εταιρεία με την επωνυμία Elias Tsiklos Holdings LTD, η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με το βασικό μέτοχο NOE Μεταλλικές Κατασκευές Α.Ε., έχει καλύψει 1.703.300 Νέες Μετοχές της Αύξησης, δια της εισφοράς των ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Η συνολική αύξηση κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας είναι ύψους 75 εκατ. ευρώ. Εκτός από την αύξηση με μετρητά περιλαμβάνει εισφορές περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 27,5 εκατ. ευρώ. Εισφέρονται 6 εταιρίες οι οποίες εκμεταλλεύονται 7 ακίνητα συνολικής αξίας 54,6 εκατ. καθώς και ομόλογα που θα μειώσουν το χρέος της εταιρείας κατά 4 εκατ. ευρώ.

Όπως έχει αναδείξει το insider, ο στόχος της Premia είναι να διευρύνει σημαντικά το free float με είσοδο νέων επενδυτών, αλλά και να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της κυρίως στους εξής τομείς τομείς: (α) στον τομέα logistics, (β) των big boxes, και (γ) σε κτήρια κοινωνικού χαρακτήρα. Οσον αφορά στο μέγεθος της εισηγμένης, στόχος της διοίκησης είναι να μετεξελιχθεί σε βάθος χρόνου σε ΑΕΕΑΠ με «δύναμη πυρός» 1 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

PREMIA: Τι θα κάνουν οι βασικοί μέτοχοι σε περίπτωση υπερκάλυψης της ΑΜΚ