Επιχειρήσεις | Ελλάδα
01-07-2021 | 19:46

Coral: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο

Newsroom
Μοιράσου το
Coral: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της CORAL μετά από σχετική έγκριση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Αναλυτικά, τα θέματα που συζητήθηκαν στην ΓΣ:

«Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, οι οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Εγκρίθηκε η πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απηλλάγησαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω εταιρική χρήση.

Θέμα 3ο: Εξελέγη παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2021 και ορίστηκε η αμοιβή της. Συγκεκριμένα ορίστηκε για τη διενέργεια ελέγχου της χρήσεως 2021 της Εταιρείας, η εταιρεία με την επωνυμία  «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και το δ.τ. «DELOITTE.» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 1223601000, ΑΦΜ 094394788) και αποφασίστηκε ότι η αμοιβή της για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως που λήγει την 31.12.2021 δεν μπορεί να υπερβεί βάσει της προσφοράς τους το ποσό των εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (155.000,00 Ε) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 και το ποσό των ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (90.000 Ε) για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσεως και το πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου (φορολογικό πιστοποιητικό).      

Θέμα 4o : Εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ.. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η διανομή μέρους από τα αποθεματικά μερισμάτων ημεδαπών επιχειρήσεων προηγούμενων χρήσεων για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ ( 300.000,00 Ε) κατά τα αναφερόμενα παρακάτω στο θέμα 5ο.  

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2020. Συγκεκριμένα η Εταιρεία στη χρήση του 2020 είχε καθαρά αποτελέσματα  ζημίες ύψους 9.584.239,83 ευρώ. Σύμφωνα με την κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας στα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης του 2020 προστίθενται κέρδη προηγουμένων χρήσεων ύψους  7.253.231,54 ευρώ. Επιπλέον αφαιρούνται αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα ποσού 9.088.705,00 ευρώ. Μετά τα προαναφερόμενα, απομένουν ζημίες ύψους 11.419.713,29 ευρώ, οι οποίες αποφασίστηκε να μεταφερθούν στα αποτελέσματα εις νέον. Από τα αποθεματικά μερισμάτων ημεδαπών επιχειρήσεων προηγούμενων χρήσεων ποσού 21.209.221,72 ευρώ, αποφασίστηκε η διανομή αμοιβών στα μέλη του ΔΣ ποσού ευρώ 300.000 κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στο θέμα 4ο.

Θέμα 6ο: Εξελέγη παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, νέο Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού θα διοικήσει την Εταιρεία για τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την τετραετία.

Εξελέγησαν τα κάτωθι μέλη:

Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας,
Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης,
Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας,
Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας,
Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας,
Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας.
Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστείδη και της Αννας
Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας
Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας
Αποστολάκης Ευάγγελος του Ευαγγέλου και της Ελένης
Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαραλαμπου και της Ευτυχίας.
 

Για τα τέσσερα τελευταία μέλη του Δ.Σ. έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Θέμα 7ο: Ορίστηκαν παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. οι: Αικατερινάρη Ουρανία, Αλεξάκη Χαρίκλεια, Αποστολάκης Ευάγγελος και Κυρίτσης Σπυρίδων.

ΘΕΜΑ 8ο: Ελήφθη απόφαση παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017) της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

Ως προς το είδος της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση καθόρισε ότι θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, ήτοι με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα.

Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η Συνέλευση αποφάσισε ότι η επιτροπή θα είναι τριμελής. Από τα τρία μέλη της επιτροπής, δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και ένα θα είναι τρίτο πρόσωπο.

Ως προς τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε από τη Συνέλευση ότι θα είναι ετήσια.

Κατόπιν των παραπάνω η Συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως κάτωθι:

1. Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας

2. Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαραλαμπου και της Ευτυχίας

3. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας

Για την κα Αικατερινάρη Ουρανία και τον κο Κυρίτση Σπυρίδωνα έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Ομοίως έγινε η εξακρίβωση από τη Συνέλευση ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ότι διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή τη λογιστική.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της τελευταίας σε Σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Τέλος, η απερχόμενη Επιτροπή Ελέγχου (Πρόεδρος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Μέλος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θεοχάρης Αντώνιος του Θεοχάρη, Μέλος- Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου) υπέβαλε στη Συνέλευση την προβλεπόμενη στην ενότητα 4 θ) του άρθρου 74 του Νόμου 4706/2020 ετήσια έκθεση πεπραγμένων για τη χρήση 2020.  

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από αυτήν συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 30ή Ιουνίου 2021 και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12α και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας, Πρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης, Αντιπρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας, Γενικός Διευθυντής- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Μπίτζιος Μιχαήλ του Δημητρίου και της Ουρανίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Γραμματέας
Χρηστέας Εμμανουήλ του Αριστείδη και της Αννας, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Αικατερινάρη Ουρανία του Νικολάου και της Ασημίνας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Αλεξάκη Χαρίκλεια του Δημητρίου και της Ηλέκτρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Αποστολάκης Ευάγγελος του Ευαγγέλου και της Ελένης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Κυρίτσης Σπυρίδων του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ»
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.