Την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας προσφοράς για την επαναγορά ομολόγων ανακοίνωσε η Eurobank. Ειδικότερα από την Τετάρτη είναι διαθέσιμο από τον εκπρόσωπο της προσφοράς και το πληροφοριακό δελτίο της πρότασης. Καταληκτική ημερομηνία για την προσφορά των τίτλων είναι η 11η Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια προσφορά αφορά στην επαναγορά ομολόγων συνολικής αξίας 877 εκατ. ευρώ.

Η προσφορά αφορά σε ανεξόφλητους τίτλους tier one (tier one securities), των ανεξόφλητων τίτλων tier two (tier two securities) εκδόσεως της τράπεζας και των ανεξόφλητων τίτλων κύριας οφειλής (senior securities) εκδόσεως της ERB Hellas PLC και της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited.

Οι τιμές επαναγοράς κυμαίνονται από το 50% έως και το 100% της αξίας των τίτλων.

Οι κάτοχοι τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις προτάσεις μπορούν πλέον να προσφέρουν τους υφιστάμενους τίτλους τους για εξαγορά από τον οικείο προτείνοντα στο πλαίσιο μιας πρότασης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προτάσεων, οι οποίες διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο, με την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς και διάθεσης, διατίθεται στους Κατόχους Τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Παράλληλα, η Eurobank ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 16 Νοεμβρίου στις 10.00 το πρωί, στο Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη, (Λεωφόρος Αμαλίας 20), προκειμένου να εγκρίνουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 2,122 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 16ης Νοεμβρίου, θα βρεθεί η μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας µέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της  ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών µε συνένωση αυτών των μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), µε σκοπό την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του σχηματισμού ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό.

Επιπλέον, θα συζητηθεί η αύξηση του  μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και 2.121.920.000 ευρώ, µε την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την έκδοση νέων κοινών ονοματικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετοχών.

Παράλληλα, θα συζητηθεί η παροχή εξουσιοδότησης  προς το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας για την έγκριση της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (contingent convertible securities) συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι και 1.338 εκατ.  ευρώ προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.