Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος χρεοκοπίας για την Ελλάδα παρά το γεγονός ότι είναι αισθητά συρρικνωμένος σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2015, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σε έκθεση για την ευρωπαϊκή οικονομία που δημοσίευσε την Τετάρτη.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα είχαν μία περιορισμένη και προσωρινή επίπτωση στις αγορές μετοχών και κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη.

Η ΕΚΤ αναφέρεται σε τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωζώνης, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών:

  • Αύξηση του κινδύνου αδυναμίας απορρόφησης παγκόσμιων σοκ
  • Αδύναμη κερδοφορία για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, εντός ενός περιβάλλοντος χαμηλής ανάπτυξης και ανισορροπιών
  • Κίνδυνος αύξησης της μη βιωσιμότητας του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους εν μέσω χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης
  • Ραγδαία αύξηση του σκιώδους τραπεζικού συστήματος

Ωστόσο,  η ΕΚΤ αναγνωρίζει την πρόοδο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος σε μία σειρά θεμάτων όπως η συρρίκνωση της έκθεσης στις αναδυόμενες αγορές, η βελτίωση της κερδοφορίας και η αύξηση της αξιοπιστίας.

Εντούτοις, τροχοπέδη στην πλήρη ανάκαμψη του κλάδου εξακολουθούν να αποτελούν  το αδύναμο μακροοικονομικό περιβάλλον, η χαμηλή κερδοφορία και ο μεγάλος αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνιστούν τροχοπέδη στην πλήρη ανάκαμψη του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, καταλήγει η ΕΚΤ, το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης, γεγονός που ασκεί καθοδικές πιέσεις στη δανειοδοτική και κεφαλαιακή ικανότητα των τραπεζών.