Μέχρι το Μάιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει δρομολογήσει συγκεκριμένα μέτρα για την καλύτερη εφαρμογή, εποπτεία και καλύτερο συντονισμό των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν ενδεχομένως να υπάρχουν και να εξαλειφθούν τυχόν αδύναμοι κρίκοι στους κανόνες της ΕΕ. 

Στη βάση αυτή το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να θέσει σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο κατά του ξεπλύματος χρήματος με το οποίο θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η πέμπτη Οδηγία (2018/843) της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος με τις κοινοτικές επιταγές, δεδομένου ότι το εγχώριο νομοθετικό πλαίσιο παρεκκλίνει σε πολλά σημεία.  

Στη βάση αυτή ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής Χρήστος Τριαντόπουλος υπέγραψε δύο αποφάσεις που σχετίζονται με την αξιολόγηση και την στατιστική αποτύπωση των έως σήμερα κοινοτικών οδηγιών κατά του ξεπλύματος. 

Με την πρώτη απόφαση συστάθηκε ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ που σχετίζονται με την αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Έργο της εν λόγω ομάδας εργασίας θα είναι η επικοινωνία με ομόλογες αρχές και φορείς άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διερεύνηση και συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ που έχουν ήδη αξιολογηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης, ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ) και η υποβολή προτάσεων στην Επιτροπή Στρατηγικής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τη βέλτιστη προετοιμασία των εμπλεκόμενων φορέων στην σχετική αξιολόγηση της Ελλάδος.  

Με τη δεύτερη απόφαση ο κ. Τριαντόπουλος συνέστησε ομάδα εργασίας, η οποία έως τις 31 Μαρτίου 2021 θα πρέπει να έχει προσδιορίσει και καταγράψει τα στατιστικά στοιχεία που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και τα οποία χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς.  

Έργο της εν λόγω ομάδας εργασίας θα είναι μεταξύ άλλων ο εντοπισμός και η καταγραφή των ελλείψεων αναφορικά με τη συλλογή και τήρηση των ως άνω στατιστικών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς και η υποβολή προτάσεων με τη μορφή πορίσματος, το οποίο θα περιλαμβάνει σχέδιο δράσης για την κάλυψη των ως άνω ελλείψεων. 

Διαβάστε επίσης: