Έως την 1η Σεπτεμβρίου το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να έχουν μεταφέρει υποχρεωτικά τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αυτό σημαίνει πως Δήμοι, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και λοιποί φορείς έχουν λιγότερο από 15 ημέρες προκειμένου να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους από τις εμπορικές τράπεζες στην ΤτΕ.

Η συγκέντρωση των πλεοναζόντων διαθεσίμων καθιστά τη διαχείριση της ρευστότητας της κυβέρνησης πιο αποτελεσματική, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διαχείριση του χρέους.

Με την κίνηση αυτή που είχε μετατεθεί προεκλογικά - κανονικά η διορία εξέπνεε στις 1 Ιουλίου - θα υπάρξει περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά στη βελτίωση του κατακερματισμένου συστήματος ταμειακής διαχείρισης, διασφαλίζοντας τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στο σύστημα λογαριασμών θησαυροφυλακίου της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το νέος σύστημα ταμειακής διαχείρισης που ακολουθείται την τελευταία διετία απαιτεί όλοι οι φορείς της κεντρικής διοίκησης να τηρούν υποχρεωτικά τους λογαριασμούς τους στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι λοιποί φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και οι φορείς που ανήκουν στη γενική κυβέρνηση πρέπει να συμμετέχουν στο σύστημα λογαριασμών θησαυροφυλακίου με τη μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος σε καθημερινή βάση.

Σε κάθε περίπτωση οι αντιδράσεις από φορείς, και ειδικότερα από Δημάρχους, θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες, καθώς η ΚΕΔΕ αντιδρά συστηματικά στο σύστημα ταμειακής διαχείρισης.