Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ δεν αναγνωρίσθηκαν ως κεφάλαια τόσο από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), όσο και από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP).

Σημειώνεται πως στις 16 Ιουλίου 2015 ψηφίστηκε ο Ν. 4334/2015 εν όψει της διαπραγμάτευσης και της σύναψης της συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Με τον εν λόγω νόμο ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων, αυξήθηκε αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου 2015 σε 29% από 26%.

Η επίδραση στα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των τραπεζών από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή οδήγησε σε καθαρή αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης συνολικά κατά 2 δισ. ευρώ. Μόνον από την αλλαγή του εταιρικού συντελεστή φορολόγησης οι Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank αναγνώρισαν εκάστη αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 500 εκατ. ευρώ.

Αν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές αναγνώριζαν τον προσθετό αναβαλλόμενο που προέκυψε από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή στο 29% τότε το κεφαλαιακό απόθεμα των τραπεζών από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα αυξανόταν από τα 12,9 δισ. ευρώ, στα 14,9 δισ. ευρώ μειώνοντας αντίστοιχα τα κεφάλαια που πρέπει να αντλήσουν από τις αγορές οι ελληνικές τράπεζες.

Ωστόσο, οι αντισταθμιστικές επιδράσεις της φορολογίας δεν ελήφθησαν υπόψη στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός στις ελληνικές τράπεζες.

Μάλιστα, SSM και η DG COMP όχι μόνον δεν υπολόγισαν στις τελικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών τα εν λόγω 2 δισ. ευρώ, αλλά ζήτησαν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ξεκάθαρα πως ο αναβαλλόμενος που σχηματίσθηκε στη βάση των διατάξεων Ν. 4334/2015 δεν θα λαμβάνεται υπόψη στα κεφάλια των τραπεζών, καθώς θα θεωρείται πως σχηματίσθηκε μετά τις 30 Ιουνίου 2015.

Οι σχετικές διατάξεις αναμένεται να έλθουν άμεσα στη Βουλή, ώστε να μην δοθεί κανένα περιθώριο παρερμηνείας.

Θανάσης Κουκάκης