Την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτηση με στόχο την άντληση ποσού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.
Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της από 6 Νοεμβρίου 2015 δημόσιας ανακοίνωσης για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου αυτή να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων, κοινών μετοχών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης.
Όπως σημειώνει η Εθνική σε σχετική ανακοίνωση, η προγραμματισμένη ΕΓΣ, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 17 Νοεμβρίου 2015, θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Μετοχών και τους όρους της εν λόγω έκδοσης.
Η Διεθνής Προσφορά, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της Τράπεζας (όπως περιγράφεται κατωτέρω), επιδιώκει να αντλήσει συνολικά ποσό ύψους €1.600 εκατομμυρίων, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αύξησης του ως άνω ποσού σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης. To οριστικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της ζήτησης στην αγορά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει σε άντληση ποσού ύψους τουλάχιστον €600 εκατομμυρίων.
Εκτός από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος, η ΕΤΕ, χωρίς τη βοήθεια των αναδόχων, που κατονομάζονται κατωτέρω, αναμένει να ξεκινήσει, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από την προγραμματισμένη ΕΓΣ και της λήψης όλων των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων, την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς (η "Ελληνική Δημόσια Προσφορά"), η οποία θα λάβει χώρα μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης της Διεθνούς Προσφοράς. Εκτός αν αυξηθεί το μέγεθος της Διεθνούς Προσφοράς σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, ποσό έως €160 εκατομμύρια που αντιστοιχεί σε Νέες Μετοχές, που θα πωληθούν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Προσφοράς, μπορεί να διατεθεί από την Τράπεζα μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς σε τιμή για κάθε Νέα Μετοχή ίση με την τιμή που προσδιορίστηκε από τη Διεθνή Προσφορά. Αν το ύψος της Διεθνούς Προσφοράς αυξηθεί, το μέγιστο ποσό που θα διατεθεί για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά δεν θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της Διεθνούς Προσφοράς. Αν το τελικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς είναι χαμηλότερο από €1.600 εκατομμύρια, Νέες Μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, χωρίς όμως η συνολική διάθεση για το άθροισμα της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς να υπερβαίνει τα €1.600 εκατομμύρια.
Η ΕΤΕ σκοπεύει να διεξαγάγει τη Διεθνή Προσφορά στο πλαίσιο της συνολικής υλοποίησης του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της (Capital Plan) που αποβλέπει στην άντληση επαρκών κεφαλαίων για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος, υπό το βασικό και δυσμενές σενάριο, που αναδείχθηκε από την πρόσφατη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment), η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό ("ΕΕΜ"). Η Τράπεζα έχει υποβάλλει το Σχέδιο Κεφαλαιακών Ενεργειών στον ΕΕΜ. Το Σχέδιο Κεφαλαιακών Ενεργειών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων ενεργειών, τη Διεθνή Προσφορά, την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τις Προσφορές προς τους Κατόχους Τίτλων ("Προσφορές LME", όπως ορίζονται κατωτέρω) (οι ως άνω ενέργειες αναφερόμενες από κοινού ως "Μέτρα Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων"), που αποσκοπούν στην άντληση ποσού επαρκούς τουλάχιστον για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος υπό το βασικό σενάριο (περίπου €1.576 εκατομμύρια). Τυχόν κεφάλαιο που θα αντληθεί μέσω των Μέτρων Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων πέραν του ποσού του κεφαλαιακού ελλείμματος υπό το βασικό σενάριο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος υπό το δυσμενές σενάριο (περίπου €3.026 εκατομμύρια).
Την 2 Νοεμβρίου 2015, η Τράπεζα απηύθυνε προσκλήσεις σε επιλέξιμους κατόχους επτά σειρών ανεξόφλητων χρεωστικών της τίτλων και κεφαλαιακών της μέσων, ώστε να προσφέρουν προς ανταλλαγή τους εν λόγω τίτλους έναντι Νέων Μετοχών (οι "Προσφορές LME"). Οι Προσφορές LME έληξαν την 11 Νοεμβρίου 2015 και αναμένεται να αποφέρουν επιπρόσθετο κεφάλαιο περίπου €691 εκατομμυρίων σε σχέση με ανταλλαγέντες τίτλους ισόποσου συνολικού ονομαστικού ποσού.
Πλέον των Μέτρων Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων, εάν απαιτηθεί για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος υπό το δυσμενές σενάριο, το Σχέδιο Κεφαλαιακών Ενεργειών προβλέπει ότι η Τράπεζα θα αιτηθεί την παροχή κρατικής ενίσχυσης. Το εναπομείναν ποσό του κεφαλαιακού ελλείμματος υπό το δυσμενές σενάριο, το οποίο δεν θα καλυφθεί από τα Μέτρα Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων και την σκοπούμενη πώληση της Finansbank A.S., θυγατρικής της Τράπεζας στην Τουρκία (ως μίας εκ των κεφαλαιακών ενεργειών της Τράπεζας, που περιγράφεται στο Σχέδιο Κεφαλαιακών Ενεργειών, εάν πραγματοποιηθεί πριν την 11 Δεκεμβρίου 2015, κάτι το οποίο δεν αναμένεται), θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) (για το 75% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) και Νέων Μετοχών (για το 25% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΤΧΣ"). Η ως άνω συμμετοχή του ΤΧΣ θα λάβει χώρα με την προϋπόθεση ότι η Τράπεζα έχει αντλήσει επαρκή κεφάλαια από τα Μέτρα Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων, μαζί με κεφάλαια που προήλθαν από τυχόν Μέτρα Κατανομής Βάρους για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος υπό το βασικό σενάριο. Πριν την παροχή κρατικής ενίσχυσης προς την Τράπεζα πρέπει να εφαρμοστούν Μέτρα Κατανομής Βάρους, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικής ενίσχυσης. Τα Μέτρα Κατανομής Βάρους προβλέπουν ότι το ΤΧΣ θα εφαρμόσει το μέτρο της αναδιάρθρωσης παθητικού (bail-in tool) για τη μετατροπή σε κοινές μετοχές των ανεξόφλητων τάξεων υβριδικών κεφαλαιακών μέσων της Τράπεζας, όλων των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης και ορισμένων κύριων μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται προνομιακά, σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου.
Αν η Τράπεζα δεν αντλήσει επαρκή κεφάλαια μέσω των Μέτρων Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων, μαζί με το κεφάλαιο που θα προκύψει από την εφαρμογή Μέτρων Κατανομής Βαρών για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος υπό το βασικό σενάριο, τα Μέτρα Άντλησης Ιδιωτικών Κεφαλαίων (συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγή αμφιβολίας, της Διεθνούς Προσφοράς), θα λήξουν.
Οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες που θα εκδοθούν υπέρ του ΤΧΣ αναμένεται να αντιμετωπιστούν ως μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1), θα φέρουν τοκομερίδιο 8%, πληρωτέο σε μετρητά ή με τη μορφή Κοινών Μετοχών, θα ενσωματώνουν δικαίωμα αποπληρωμής από την Τράπεζα οποτεδήποτε (με την επιφύλαξη της λήψης των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων) και θα δύνανται να μετατραπούν σε μετοχές κατά ποσοστό 116% της ονομαστικής τους αξίας στην Τιμή Διάθεσης.
Οι Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co International plc. ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι COMMERZBANK, Keefe, Bruyette & Woods (εταιρεία του Ομίλου Stifel), NBG Securities A.E. και Nomura International plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι BNP Paribas και HSBC Bank plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές (Co-Bookrunners) για τη Διεθνή Προσφορά.