Την επιβολή προστίμου € 17.000 στην «ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ» για μη σύμφωνη με τα ΔΠΧΑ κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2011 και 2013, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007.