Διεύρυνση ζημιών εμφάνισε για το έτος χρήσης 01/07/2014 έως 30/06/2015 η ΕΒΖ.

Ειδικότερα, οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν στα 58.495 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 48.774 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Tα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων σε επίπεδο παρουσίασαν ζημιές 72.477 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 49.891 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 80.671 χιλ. ευρώ, μειωμένος κατά 20,53% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών στη Σερβία AD FABRIKA SECERA SAJKASKA και AD FABRIKA SECERA CRVENKA  ανήλθε σε 175.436 χιλ.  ευρώ, μειωμένος κατά 0,79% έναντι της περσινής χρήσης.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων παρουσίασαν ζημιές 34.805 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 44.490 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το αντίστοιχο μέγεθος για τον όμιλο ανήλθε σε ζημιές 45.049 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 33.385 χιλ. ευρ

Η εταιρεία λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, που κατέστησε απολύτως αναγκαία την αναδιάρθρωση και προσαρμογή της στις νέες συνθήκες.