Μείωση ζημιών στο α' εξάμηνο του 2015 πέτυχε η Μπουτάρης.
Ειδικότερα οι ζημιές διαμορφώθηκαν σε 428 χιλ. έναντι ζημίας 518 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οι ενοποιημένες πωλήσεις διατηρήθηκαν στα ιδία επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε 6,14 εκατ ευρώ.
Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας, ο όμιλος μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον κατάφερε να διατηρήσει την θέση της στην αγορά βελτιώνοντας βασικούς οικονομικούς δείκτες της επιχειρησιακής της λειτουργίας επικεντρώνοντας τις προσπάθειές στην ανάπτυξη και διεύρυνση των εξαγωγών της.
Τα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν θετικά στο α΄ εξάμηνο 2015 σε 394 χιλ. ευρώ έναντι 280 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40,71% . Τα αποτελέσματα αυτά διαμορφώνονται περαιτέρω θετικά σε 694 χιλ. ευρώ έναντι 576 χιλ ευρώ το 2014 με τον συνυπολογισμό των τόκων της χρήσης που βαρύνουν το κόστος των προϊόντων.

Προοπτικές 

Οι πρόσφατες πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το β' εξάμηνο του έτους. 
Η εκτιμώμενη ύφεση με αρνητικό πρόσημο στο ΑΕΠ, η αναμενόμενη σύμφωνα με εκτιμήσεις μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε συνδυασμό με την περεταίρω αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην αγορά και η εκτιμώμενη συνέχιση του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, αποτελούν τους βασικούς σημαντικούς παράγοντες που θα επιρεάσουν αρνητικά την ελληνική οικονομία το β' εξάμηνο.
Εντούτοις είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο όμιλος Μπουτάρη παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, την μείωση της κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά, κατάφερε το α' εξάμηνο του 2015 να διατηρήσει την θέση του στην αγορά βελτιώνοντας βασικούς οικονομικούς δείκτες.
Τα βασικά πλεονεκτήματα του ομίλου, δηλαδή η συνεχής βελτίωση της θέσης του στην εγχώρια αγορά (αύξηση μεριδίων), ο εξαγωγικός του χαρακτήρας (οι εξαγωγές αποτελούν το 33% της συνολικής παραγωγής), η ευελιξία της διοίκησης, η υποστήριξη των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, καθώς και η υποστήριξη των προμηθευτών πρώτων και βοηθητικών υλών, αποτελούν, τους σημαντικότερους παράγοντες για την αντιστάθμιση και αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων αλλά και την βελτίωση και περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξή του.
Οι στόχοι της εταιρείας για επίτευξη αύξησης των πωλήσεων σε σχέση με το 2014 τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις εξαγωγές αναμένεται να υλοποιηθούν στο β΄ εξάμηνο του 2015, τονίζει η διοίκηση της Μπουτάρης.