Έρχεται Παρατηρητήριο για να βάλει «φρένο» στη γραφειοκρατία

Νίκη Παπάζογλου
Μοιράσου το
Έρχεται Παρατηρητήριο για να βάλει «φρένο» στη γραφειοκρατία
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία και του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών».

Φρένο στον μεγάλο «βραχνά» του ελληνικού Δημοσίου, την γραφειοκρατία, φιλοδοξεί να βάλει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την δημοπράτησή από την Κοινωνία της Πληροφορίας του έργου «Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία και του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών».

Το έργο το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,1 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ στοχεύει να απλουστεύσει και να επιταχύνει τις συναλλαγές του πολίτη και των επιχειρήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο, αντιστρέφοντας με τον τρόπο αυτό τα αρνητικά στερεότυπα και την αντίληψη για το Κράτος και την Δημόσια Διοίκηση, βελτιώνοντας εντέλει και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτό.

Ειδικότερα στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων υποστήριξης σε τεχνικό, συμβουλευτικό και επικοινωνιακό επίπεδο ώστε να ολοκληρωθούν πλήρως και να διαλειτουργούν οι δύο πυλώνες της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών ( ΕΠΑΔ) και του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει καλύτερη στόχευση για τις δράσεις ενώ θα επιτυγχάνεται και η διάχυση των αποτελεσμάτων της πολιτικής για την απλούστευση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών που υλοποιούνται μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) και των οποίων η αποτίμηση γίνεται μέσα από το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία.

Επί του πρακτέου θα δημιουργηθεί μια ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα για το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, το οποίο θα λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο μέτρησης διοικητικών βαρών για κάθε διαδικασία που απλουστεύεται.

Εκεί θα αποτυπώνονται και θα προβάλλονται οι απλουστευμένες διαδικασίες ώστε να γίνονται κατανοητά στον πολίτη τα οφέλη της απλούστευσης. Παράλληλα βέβαια θα λειτουργεί και ως τόπος εισροής προτάσεων και αιτημάτων απλούστευσης από τρίτα μέρη (δημόσιοι υπάλληλοι, κοινωνικοί εταίροι, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδρύματα, ιδιωτικοί φορείς και δομές ή και πολίτες).

Τέλος η πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου, θα λειτουργήσει και ως ενημερωτική πύλη προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες και υλικό σχετικό με τους βασικούς άξονες του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) όπως περιγράφονται στον σχετικό νόμο (Ν. 4635/2019), καθώς και για κάθε άλλη σχετική δράση.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Να θυμίσουμε ότι στο Εθνικό Πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών περιλαμβάνεται ο ανασχεδιασμός ή η κατάργηση των εσωτερικών διαδικασιών και ροών εργασιών, εφόσον έχει γίνει καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός των προβληματικών σημείων, η εφαρμογή αναγκαίων αλλαγών σε όμορα νομοθετήματα, οι λειτουργίες βασικών ψηφιακών μητρώων, η παροχή οριζόντιων ψηφιακών υπηρεσιών (shared services), η ανάπτυξη νέων τρόπων αυθεντικοποίησης, οι ρυθμίσεις λόγω ενσωμάτωσης και εφαρμογής ενωσιακών κανονισμών, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η διαλειτουργικότητα συστημάτων, κοκ.

Παράλληλα σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις ανασχεδιασμού και απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών ή τροποποίησης, βελτίωσης ή κατάργησης δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη δημόσια διοίκηση ή προς τρίτους.

Ως απλουστευμένη διαδικασία θεωρείται η διαδικασία, η οποία με το απαραίτητο «θεσμικό περίβλημα» θα προβαίνει τουλάχιστον σε ένα από τα παρακάτω:

 • Μείωση, απαλοιφή, κατάργηση στοιχείων – δικαιολογητικών που χρειάζεται να υποβάλει ο πολίτης ή η επιχείρηση
 • Μείωση, απαλοιφή, κατάργηση ενδιάμεσων σταδίων – συναρμόδιων Υπηρεσιών
 • Δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικασίας το αποτέλεσμα της οποίας θα καθίσταται λειτουργικό για τον πολίτη ή την επιχείρηση
 • Αλλαγή του τρόπου έκδοσης (τυποποιημένο έγγραφο, ηλεκτρονική συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας συναρμοδίων υπηρεσιών, αυτεπάγγελτη αναζήτηση, δημιουργία βάσης δεδομένων για άντληση/διασταύρωση στοιχείων κλπ)
 • Μείωση χρόνου έκδοσης/απάντησης

Μάλιστα η προτεινόμενη προς απλούστευση διαδικασία θα πρέπει να καλύπτει αποδεδειγμένα μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. να αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών
 2. να επηρεάζει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
 3. να αφορά άμεσα θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσιάζοντας μεγάλη ζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων
 4. ]να χρησιμοποιείται συχνά από τους ενδιαφερομένους
 5. να παρουσιάζει έντονες δυσλειτουργίες, χρονικές καθυστερήσεις πολλές συναρμοδιότητες κ.λπ. με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές, υπηρεσιακές επιπτώσεις
 6. να είναι κομβικής σημασίας ώστε ο επανασχεδιασμός της να έχει ως αποτέλεσμα τον ανασχεδιασμό άλλων διαδικασιών που εξαρτώνται από αυτή, επιτυγχάνοντας έτσι πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα,
 7. να έχει μοντελοποιημένη μορφή μετά από αξιοποίηση ανοιχτών προτύπων, ώστε η οποιαδήποτε μελλοντική της τροποποίηση να είναι εύκολα προσαρμόσιμη με την τροποποίηση συγκεκριμένων παραμέτρων
 8. να έχει οικονομικό αντίκτυπο είτε προς τον πολίτη ή την επιχείρηση είτε στον δημόσιο τομέα.

Να θυμίσουμε ότι για πολλές δεκαετίες η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, ακόμα κι αν επιδίωκε τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών σε ποικίλους τομείς πολιτικής και διοικητικών διαδικασιών, το έκανε με ανασχεδιασμό και απλούστευση μεμονωμένων διαδικασιών οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί σε μια συνεκτική δημόσια πολιτική βασισμένη σε κοινές αρχές και στόχους και χωρίς να χρησιμοποιεί μια κοινή μεθοδολογία και κοινούς κανόνες.

Απόρροια αυτού ήταν η όποια νομοθετική ή κανονιστική παρέμβαση να μην αποκομίζει το μέγιστο όφελος ως προς την αλλαγή των στερεοτύπων και της αντίληψης του πολίτη για το Κράτος, τη Δημόσια Διοίκηση και τους Θεσμούς και ο όποιος θετικός αντίκτυπος να έχει εντέλει τομεακό ή χρονικά περιορισμένο χαρακτήρα και να χάνεται μέσα στο ευρύτερο γραφειοκρατικό χάος της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Αυτό αναμένεται να αλλάξει με το έργο, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάσημα 16 μηνών και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 -2020», την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία που λύνουν τα χέρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πιερρακάκης: Ψηφιακά η ανανέωση αδειών οδήγησης μέχρι το τέλος του χρόνου

ΚτΠ: Προκηρύσσονται 40 ψηφιακά έργα, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, μέχρι τα τέλη του 2021