Ασφαλιστικά
05-02-2021 | 17:32

Πότε αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης, ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Πότε αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης, ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού

Οδηγίες για την αναγνώριση, ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης, του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σποδών , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4611/2019, παρέχει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, τα μέλη Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των ερευνητών και Εδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, Ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) μπορούν, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου, να αναγνωρίσουν, με εξαγορά, μέχρι πέντε έτη, ως πλασματικό χρόνο το χρόνο για την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου.

Ο χρόνος αναγνώρισης δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τεσσάρων ετών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, των πέντε ετών για το 2012, των έξι ετών για το 2013 και των επτά ετών για το έτος 2014 και εφεξής.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι ο εν λόγω χρόνος αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, σε περίπτωση δε μη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

«Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών των μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και των ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) των ερευνητικών κέντρων, Ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ258/ τ. Α/2014) και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και μέχρι πέντε (5) έτη, αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης με αίτηση του ενδιαφερόμενου και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του Ν. 4387/2016, εφόσον ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού τους. Ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120/τ.Α /2010) και της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/τ.Α ) και αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση μη εξαγοράς του ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξη.»

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4611/2019, έχουν τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι:

• Τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι.), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),

• Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.). Στις διατάξεις του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και το Ν. 4663/2020) εμπίπτουν:

- τα Ερευνητικά Κέντρα με τα αποτελούμενα από αυτά Ινστιτούτα τους που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

• Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
• Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
• Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
• Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
• Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
• Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
• Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
• Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
• Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
• Ερευνητικά Κέντρα Ακαδημίας Αθηνών
• Ερευνητικό Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

- Οι Τεχνολογικοί φορείς:

• Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ)
• Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
• Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ
• Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)»

- Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

- Η Μονάδα Έρευνας Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) που συστάθηκε με τον Ν. 1349/1983 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Στο Παράρτημα Α του παρόντος, επισυνάπτονται αναλυτικά οι Φορείς που εμπίπτουν, έως σήμερα (μετά και την προσθήκη του Ν. 4663/2020), στις διατάξεις του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Για την αναγνώριση απαιτούνται να υπάρχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο

- Η κτήση διδακτορικού τίτλου.

- Ο διδακτορικός τίτλος να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον διορισμό.

- Να μην έχει χωρίσει ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του διδακτορικού. Αν κατά τον χρόνο αυτό έχει χωρίσει ασφάλιση, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζονται μόνο τα κενά χρονικά διαστήματα ασφάλισης.

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού τίτλου αναγνωρίζεται ως πλασματικός με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη.

Ο χρόνος αναγνώρισης δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τεσσάρων (4) ετών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, των πέντε (5) ετών για το 2012, των έξι (6) ετών για το 2013 και των επτά (7) ετών για το έτος 2014 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 και της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, και αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Σε περίπτωση μη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου των εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Διευκρινίζεται δε ότι για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού οι συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου.

 

ΕΞΑΓΟΡΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού τίτλου, όπως προαναφέρθηκε, αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 15 και 34 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερθείσες διατάξεις, η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:

α) Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς (αρ. 1 παρ. 2 Ν.4425/2016).

β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται).

γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, με παρακράτηση κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσού ίσου με το / του ποσού της σύνταξης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

- Αίτηση στην οποία -μεταξύ άλλων- θα προσδιορίζουν τον τρόπο καταβολής του ποσού της εξαγοράς (εφάπαξ ή σε δόσεις).

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει χωρίσει ασφάλιση κατά τον χρόνο πραγματοποίησης του διδακτορικού. Σε περίπτωση που έχει χωρίσει ασφάλιση, βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για τον χρόνο ασφάλισης.

- Αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου ή απόφαση αναγνώρισης του διδακτορικού τίτλου εξωτερικού, από τον αρμόδιο προς τούτο, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

- Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην απόδειξη ότι ο διδακτορικός τίτλος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού (π.χ. Φ.Ε.Κ. διορισμού, προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης κ.ά.). 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Για την υλοποίηση της εν λόγω αναγνώρισης απαιτείται η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων να έχει υποβληθεί από 17/5/2019 και εφεξής (ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών διατάξεων του Ν. 4611/2019).

Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών δύναται να ανάγεται και σε προηγούμενα χρονικά διαστήματα.
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.