Tip of the Day

Πανδημία - ΕΣΠΑ: Οι... λιγότερο γνωστές αποζημιώσεις για επιχειρήσεις

01-09-2021 | 07:37
Μοιράσου το

Πέρα τα «γνωστά» προγράμματα του ΕΣΠΑ για αποζημίωση όσων δέχθηκαν πλήγμα από την πανδημία, μέσω των ΠΕΠ, του σχεδίου για το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, τους δικηγόρους ή τους παιδότοπους υπάρχουν και άλλες δράσεις, πιο μικρής εμβέλειας. Δίνουν και αυτές επιδοτήσεις και λήγει η προθεσμία στις 15 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τη δράση ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 ειδικά στον Δήμο Πειραιά. Επίσης, για την παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και  για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης.

1.  Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στον Δήμο Πειραιά.  Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500 ευρώ και μέγιστο τα 20.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά.  Η περίοδος υποβολής είναι έως 15/9/2021 (ώρα 15:00).

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο Πειραιά».

Οι όροι είναι οι εξής:

* Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.

* Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

* Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

* Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

* Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

*Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000€:

•        των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

•        των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

•        του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

•        του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

•        του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστηριότητες)

•        του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

* Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

* Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών,  Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Ναυτικές Εταιρείες, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο, Συμπλοιοκτησία.

* Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

* Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

•        των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

•        των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

•        του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

•        του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

•        του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστηριότητες)

•        του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

2. Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19. Παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19. Απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

Η περίοδος υποβολής ολοκληρώνεται έως 15/9/2021 (ώρα 14:00). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο http://www.ependyseis.gr.

Οι επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει να καλύπτουν στο σύνολό τους  μία σειρά από προϋποθέσεις συμμετοχής. Μεταξύ άλλων να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, να  έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019 , να λειτουργούν με συγκεκριμένες μορφές, , να διαθέτουν συγκεκριμένο ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ), να διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις,  να υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης.

Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά Πράξη προσδιορίζεται τυποποιημένα ως ακολούθως: Ενίσχυση = - Δαπάνες 2020 - { [Δαπάνες 2019 / Κύκλος Εργασιών 2019] * Κύκλος Εργασιών 2020 }.

3.  Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.  Οικονομική ενίσχυση για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτωνπου πραγματοποιείται:

•        Μεταξύ 1/3/2020 και 31/12/2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και 15/10/2020 έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

•        Μεταξύ 1/3/2020 και 31/12/2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15/10/2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.

Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για τη χρονική περίοδο από 1/3/2020 έως 31/12/2020, για κάθε σκάφος. Στόχος είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της προσωρινής παύσης δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των 2 ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Η  περίοδος υποβολής λήγει στις 15/9/2021.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.