ΕΕΕΠ: Προκήρυξε διαγωνισμό για σύμβουλο σε διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις

Μοιράσου το
ΕΕΕΠ: Προκήρυξε διαγωνισμό για σύμβουλο σε διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις
Πρόκειται για ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό διάρκειας 24 μηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 214.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις δημόσιες συμβάσεις και τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προχώρησε η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

Ειδικότερα πρόκειται για ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Ε.Ε.Ε.Π., διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 214.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή 265.980 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, είναι η 30η Σεπτεμβρίου 022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την 6 η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Ε.Ε.Ε.Π..

Στο πλαίσιο των πολλαπλών, αρμοδιοτήτων της Αρχής, προκύπτει ετησίως μεγάλος όγκος δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος αυξάνεται ολοένα και περισσότερο λόγω των σημαντικών αλλαγών που επέρχονται στην αγορά τυχερών παιγνίων που η Ε.Ε.Ε.Π. εποπτεύει και ρυθμίζει.

Υφιστάμενη Κατάσταση

Στη σημερινή πραγματικότητα το έργο αυτό αυξάνεται και ως προς τον όγκο αλλά και την πολυπλοκότητα του για τους παρακάτω λόγους:

1. Η αναπτυξιακή δυναμική που δημιουργεί η πληθώρα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που εντάσσεται ο φορέας σε συνδυασμό με τις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης οδηγούν σε αύξηση των υπό διενέργεια διαδικασιών και αφετέρου σε διαδικασίες που συνήθως χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.

2. Οι συνεχιζόμενες συνέπειες του COVID-19, η ενεργειακή κρίση και η κρίση στην Ουκρανία έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών των προϊόντων. Για την αντιμετώπιση τους απαιτείται πλέον, ακόμη και τις συνήθεις πάγιες συμβάσεις του φορέα, χρήση νέων μεθόδων και εργαλείων που προσφέρει το νομοθετικό πλαίσιο όπως συμφωνίες-πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών, ρήτρες αναθεώρησης με αλγορίθμους, που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα ως προς τον σχεδιασμό αλλά και εκτέλεση.

3. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της τρέχουσας διοίκησης σχετικά με τη στελέχωση της Ε.Ε.Ε.Π.. Η διοίκηση της Ε.Ε.Ε.Π. έχει σχεδιάσει έναν "οδικό χάρτη" για τη στελέχωσή της. Ο τελικός στόχος είναι να καλυφθούν όλα τα υφιστάμενα κενά με προσλήψεις από το ΑΣΕΠ επιστημόνων εξαιρετικά υψηλών προσόντων κυρίως στους τομείς της πληροφορικής, του ελέγχου και της νομικής επιστήμης. Στο ενδιάμεσο στάδιο η Ε.Ε.Ε.Π. σκοπεύει να εξαντλήσει κάθε νόμιμο περιθώριο για την προσέλκυση υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα που να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, αλλά και για την προσωρινή ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε επαγγελματίες ή εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκτιμά ότι ο τελικός στόχος, που προβλέπει και την αύξηση των οργανικών θέσεων από 80 σε 110, είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί στο έτος 2024. Μεταξύ των επιμέρους στόχων περιλαμβάνεται και η προσέλκυση επιστημόνων επαγγελματιών στους τομείς του ελέγχου, της πληροφορικής και ορισμένων άλλων ειδικοτήτων με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 4μηνης διάρκειας και δυνατότητα επέκτασής τους για άλλους 4 μήνες, ύστερα από νομοθετική ρύθμιση. Στόχος ο οποίος θα αυξήσει πολύ τον όγκο των δημοσίων συμβάσεων έως ότου επιτευχθεί η μόνιμη στελέχωση μέσω του ΑΣΕΠ.

4. Ο ανασχεδιασμός της λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π. μέσω οδηγιών, διαδικασιών, νέων μεθόδων και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, θα αυξήσουν σημαντικά τις υπό διενέργεια διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια, υιοθέτηση και παροχή αυτών.
Παράλληλα, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις (Ν.4412/16), υφίσταται συνεχείς τροποποιήσεις. Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4782/2021, μεταξύ άλλων, από 1/9/2021 καταργήθηκαν οι συνοπτικοί διαγωνισμοί με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί σημαντικά ο όγκος των υπό διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Σήμερα τα στελέχη της Αρχής είναι περίπου 40 μόνο και επομένως αδυνατεί εκ των πραγμάτων να φέρει σε πέρας ορισμένα σύνθετα καθήκοντα που πηγάζουν από τις νομικές υποχρεώσεις της, χωρίς η διεκπεραίωση των καθηκόντων αυτών να μην επιφέρει δυσμενείς συνέπειες αφενός ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης σε άλλα καθήκοντα και στον φόρτο εργασίας των στελεχών.

Κατά συνέπεια, το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της Ε.Ε.Ε.Π., με εξαιρετική δυσκολία και αυτοθυσία ορισμένων στελεχών, ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του και δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ανταπεξέλθει, χωρίς δυσμενείς συνέπειες, σε πλήθος άλλων καθηκόντων μεταξύ των οποίων και η συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν το αντικείμενο της Ε.Ε.Ε.Π..

Δεδομένου, λοιπόν, ότι το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού αντιμετωπίζει μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ δεν διαθέτει άλλα εξειδικευμένα στελέχη, εκτός από την Προϊσταμένη του Τμήματος, για να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις εργασίας, κρίνεται αναγκαία η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα που σχετίζονται με τη διενέργεια διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών υποστήριξης σχετικά με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, διάρκειας δύο (2) ετών.

Σύμφωνα και με πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. Πράξη VII Τμ. 21/2014, Πράξεις Κλιμ. VII Tμ. 285, 266/2015, 142/2014 κ.ά.): προβλέπεται ότι: «Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους. Είναι δε κατ' εξαίρεση δυνατή, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπά, είτε εργασιών, ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε εργασιών, που εμπίπτουν μεν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο όμως, εν όψει των εκάστοτε συγκεκριμένων πραγματικών συνθηκών, δεν επαρκεί ή αδυνατεί να εκτελέσει, είτε, τέλος, εργασιών που απαιτούν τη χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει η αρμόδια υπηρεσία».

Συγκεκριμένα οι εργασίες που αφορούν την ανωτέρω δαπάνη παροχής υπηρεσιών της Ε.Ε.Ε.Π. θα περιλαμβάνουν:

α) τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων και την επιλογή του βέλτιστου τρόπου υλοποίησης, για όλους τους διαγωνισμούς της Αρχής,

β) σχεδιασμό, οργάνωση και παραμετροποίηση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεγάλης πολυπλοκότητας, όπως διαδικασίες συμφωνίας - πλαίσιο, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, λοιπών ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών,

γ) έλεγχος ως προς την πληρότητα και ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και νομιμότητας δαπανών της Ε.Ε.Ε.Π.,

δ) υποστήριξη στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

ε) υποστήριξη στην καταχώρηση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών στο Τεύχος Διακηρύξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης TED e-Notices,

στ) εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και στην εφαρμογή ΚΗΜΔΗΣ, ζ) συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα που σχετίζονται με το Ν.4412/2016 στις υπό διενέργεια διαδικασίες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΑΑΔΕ: 14 επιχειρήσεις εστίασης απέκρυψαν εισόδημα 5,2 εκατ. ευρώ μέσω delivery!

Πετρέλαιο: Υψηλές τιμές παρά την πτώση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

Στα ύψη η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια

Όλες οι ειδήσεις

23:59

Μετσόλα: Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ολόκληρη όσο η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη

23:46

Διάστημα: Νέες ενδείξεις για την ύπαρξη υγρού νερού κάτω από τον νότιο πόλο του Άρη

23:31

Φινλανδία-Σουηδία-Λιθουανία: Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας μετά τη διαρροή στον Nord Stream

23:23

Πατούλης: «Στόχος μας είναι μέχρι το 2030 η Περιφέρεια Αττικής να διαθέτει ψηφιακά το 80% των υπηρεσιών που προσφέρει»

23:10

Wall Street: Σε «βαθύ κόκκινο» από τις ανησυχίες για ύφεση - Απώλειες άνω των 400 μονάδων στον Dow Jones

23:02

ΗΠΑ: Τα ψευδοδημοφίσματα διοργανώθηκαν για να συγκαλυφθεί η ρωσική προσπάθεια αρπαγής ουκρανικών εδαφών

22:52

Η Γερμανία ενέκρινε την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία

22:42

Ζελένσκι για πόλεμο: Η Ρωσία μπορεί να αποφύγει τα χειρότερα εάν ο Πούτιν σταματήσει

22:35

ΗΠΑ: Προς δίκη φρουροί του Ερντογάν για επίθεση εναντίον διαδηλωτών στην Ουάσιγκτον το 2017

22:25

Εκδήλωση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη

22:15

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο για αποφυγή του ομοσπονδιακού shutdown - 12 δισ. δολάρια στην Ουκρανία

22:05

Πούτιν για Nord Stream: Πράξη διεθνούς τρομοκρατίας

21:53

Απώλειες για το πετρέλαιο - Στα 81 δολάρια ανά βαρέλι το αμερικανικό αργό

21:37

Φον ντερ Λάιεν: Είναι καθήκον της γενιάς μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας γιατί αγωνίζεται για το μέλλον της

21:30

«Παγώνει» τις προσλήψεις της Meta ο Ζούκερμπεγκ - Ετοιμάζει αναδιάρθρωση τμημάτων

21:26

Nord Stream: Επίσημη άδεια αναμένει η εταιρεία διαχείρισης για να γίνει εκτίμηση της ζημιάς

21:19

Ντράγκι: Να υπάρξει μια νέα ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

21:16

Ο Ερντογάν συνεχίζει τις πιέσεις στον Πούτιν για αποκλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας

21:08

Τσαβούσογλου: Περισσότερες δυνάμεις θα αναπτύξει η Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο

20:56

Metron Analysis: Στις 8,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου

20:52

Μικρές απώλειες για τον χρυσό - Οι αναλυτές αναμένουν περαιτέρω πτώση μέχρι το τέλος του 2022

20:47

Γκουτέρες (ΟΗΕ): «Επικίνδυνη κλιμάκωση» η προσάρτηση ουκρανικών επαρχιών στη Ρωσία

20:43

Ο Πούτιν τονίζει πως θα διορθωθούν όλα τα λάθη στην επιστράτευση της Ρωσίας

20:34

ΗΠΑ: Έξι πολιτείες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να μπλοκάρουν τη διαγραφή φοιτητικών χρεών του Μπάιντεν

20:30

Νέες αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές για 1,2 εκατ. επαγγελματίες - Τα τρία σενάρια για το 2023

20:25

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις για το πετρέλαιο του Ιράν

20:16

Λοβέρδος: Στο Ειδικό Δικαστήριο κατέθεσε ο πρώην υπουργός - Τι είπε για Τουλουπάκη-Παπαγγελόπουλο

20:10

Πούτιν: Η Δύση υποκινεί «έγχρωμες επαναστάσεις» και «λουτρά αίματος» στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ

20:09

Βρετανία: Ο ΥΠΟΙΚ ζητά τη στήριξη των βουλευτών των Τόρις, με «μπαμπούλα» την άνοδο των Εργατικών

19:59

Κυκλώνας Ίαν: Τουλάχιστον ένας νεκρός και «ιστορικών διαστάσεων» καταστροφές στη Φλόριντα