Στη δήλωση στην ΑΠΔ και στην ΕΡΓΑΝΗ των ημερών που αντιστοιχούν στην άδεια ειδικού σκοπού των υπαλλήλων τους, καλεί τους εργοδότες το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Εργασίας και το υπουργείο Εσωτερικών που υπογράφηκε σήμερα, προσδιορίζεται το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος της άδειας ειδικού σκοπού, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμής της.

Δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού είναι οι γονείς παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής καθώς και εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία και σύμφωνα με την Π.Ν.Π στις 11.3.2020 καλύπτεται, στον ιδιωτικό τομέα, κατά 2/3 από τους εργοδότες και κατά 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείο Εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως στο Δημόσιο, το κράτος καλύπτει το σύνολο της άδειας ειδικού σκοπού.

«Ολοκληρώνουμε τη φάση υποβολής και πληρωμής των αδειών ειδικού σκοπού μέσω των διαφανών διαδικασιών που εγγυώνται το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση εργαζομένου. Το υπουργείο αναλαμβάνει, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού, την υλοποίηση πληρωμής του
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ειδικής άδειας για τους εργαζόμενους γονείς» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Πώς δηλώνεται

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των δικαιούχων οφείλουν να δηλώσουν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ) (με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών) των εργαζόμενών τους, το σύνολο των ημερών αδείας ειδικού σκοπού και να καταβάλλουν σε αυτούς το σύνολο των ημερομισθίων τους, δηλαδή τόσο αυτών που πρέπει να καλύψουν ως εργοδότες όσο και αυτών που καλύπτονται από το υπουργείο Εργασίας.

Σε δεύτερο χρόνο, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα πρέπει να δηλώσουν στο προσωρινό έντυπο ειδικού σκοπού του Πληροφορικού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» όλα τα απαραίτητα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, των μικτών αποδοχών των εργαζομένων για τις αντίστοιχες ημέρες άδειας και το σύνολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο που τελεί σε τέτοια άδεια.

Συγκεκριμένα οι εργοδότες πρέπει να δηλώσουν στο «Έντυπο 11.1» του «ΕΡΓΑΝΗ»:

- τα στοιχεία της επιχείρησης,

-τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ),

- τα στοιχεία των εργαζομένων τους που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού,

- τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, τόσο αυτές που καλύπτονται από τον εργοδότη όσο και αυτές που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό,

- τις μικτές αποδοχές του κάθε εργαζόμενου για τις αντίστοιχες ημέρες αδείας,

- το σύνολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο και για το σύνολο των εργαζομένων του κάθε εργοδότη που έκαναν χρήση της παραπάνω άδειας.

Η υποβολή του ειδικού εντύπου για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο θα πρέπει να γίνει μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου 2020 και θα ακολουθήσει η πληρωμή. 

Το υπουργείο Εργασίας, μετά από την πλήρη επεξεργασία των στοιχείων που θα δηλωθούν στο Π.Σ «ΕΡΓΑΝΗ» από τους εργοδότες, θα καταβάλει το ποσό που υποχρεούται στον εργοδότη που αντιστοιχεί στο ποσό των μικτών αποδοχών του ημερομισθίου του εργαζόμενου για κάθε ημέρα άδειας ειδικού σκοπού, πλέον των εργοδοτικών εισφορών.

Καλούνται οι επιχειρήσεις-εργοδότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την συμπλήρωση της Α.Π.Δ και του ειδικού εντύπου στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, καθώς τυχόν ψευδή υποβληθέντα στοιχεία θα επισύρουν πρόστιμα και κυρώσεις.