Δεν ασκήθηκαν warrants επί μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τη διαδικασία πέμπτης ασκήσεως των warrants (Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών).

Όπως ανακοινώνει η τράπεζα, συνεπεία των ανωτέρω, τα εκδοθέντα warrants τα οποία παραμένουν σε ισχύ ανέρχονται σε 1.141.734.167, ενώ οι μετοχές της Τραπέζης επί των οποίων σύρονται και τις οποίες κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανέρχονται σε 169.175.146.