Στο 26,42% διαμορφώνεται το ποσοστό που κατέχει στην Τράπεζα Πειραιώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 2.307.508.300 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ ή ποσοστό 26,42% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας.