Την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους 2,563 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Alpha Bank.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασισθεί στην από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, πραγματοποιήθηκε

(α) με την καταβολή μετρητών ύψους 1.552.169.172,00 διά ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές και

(β) διά κεφαλαιοποίησης χρηματικών απαιτήσεων ποσού 1.010.830.828,00 ευρώ, στο πλαίσιο της προαιρετικής ανταλλαγής υφιστάμενων τίτλων από κατόχους τους που συμμετείχαν στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού (Liability Management Exercise).

Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank στην από 24.11.2015 συνεδρίασή του πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της ΑΜΚ, κατόπιν της πλήρους κάλυψης αυτής, και ενέκρινε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές, ειδικότερα την πίστωση ποσού 384.450.000,00 ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας και ποσού 2.178.550.000,00 ευρώ στο αποθεματικό «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι στην από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκαν:

η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλης ονομαστικής μετοχής ("Κοινή Μετοχή") λόγω συνένωσης (reverse split) με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (με σχέση 50 παλαιές μετοχές προς μία καινούργια), ούτως ώστε η ονομαστική αξία εκάστης Κοινής Μετοχής να ανέλθει σε 15,00 ευρώ και

ii. εν συνεχεία η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Κοινής Μετοχής από 15,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ και πίστωση του αποδεσμευομένου εκ της μείωσης ποσού στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 (η "Συνένωση").

Την 24.11.2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με αριθμό πρωτοκόλλου 120318, η απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της τράπεζας, συνεπεία της Συνένωσης καθώς και της Αύξησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007, η τράπεζα ανακοινώνει ότι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 461.064.360,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.536.881.200 Κοινές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.