Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/ Γενική Γραμματεία Μεταφορών έθεσε προχτές σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος δημοπράτησης  για την διαχείριση του  Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Υπό τον τίτλο «Προκαταρκτική διαβούλευση της αγοράς, επί των Σχεδίων Τευχών του Διαγωνισμού για την Ανάθεση με Σύμβαση Παραχώρησης της Λειτουργίας, Συντήρησης, Εκμετάλλευσης, Ολοκλήρωσης Μελετών και Κατασκευής Έργων καθώς και Προμήθειας Εξοπλισμού του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου Πεδίου και των παραρτημάτων αυτών» οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών καλούν τους ενδιαφερόμενους σε ζυμώσεις και επαφές με σκοπό να διαμορφωθεί σύμβαση παραχώρησης η οποία θα είναι ελκυστική για την πραγματοποίηση της επένδυσης και παράλληλα θα είναι συμβατή και θα ικανοποιεί την επιχειρηματική στρατηγική του κυρίου του έργου της Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Η διαδικασία διαβούλευσης αφορά στην παραχώρησης της έκτασης 1.450 στρεμμάτων που συνορεύει με τα 588 στρέμματα όπου σχεδιάζεται η κατασκευή του εμπορευματικού κέντρου Ι στο Θριάσιο. Στην έκταση αυτή ο ανάδοχος θα αναλάβει τα έργα για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής, τους χώρους εναπόθεσης φορτίων, χώρους τελωνείου και γραφείων, καθώς και πρόσθετους χώρους αποθήκευσης. Ο προηγούμενος διαγωνισμός για την διαχείριση του ΕΣΣΣΔΙ είχε κηρυχθεί άγονος.

Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε είκοσι πέντε (25) έτη, ενώ η ακριβής διάρκειά της θα καθοριστεί κατά την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και πάντως προ της υποβολής προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η χρηματοδότηση του Έργου Παραχώρησης θα βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο και, ειδικότερα, τον οικονομικό φορέα, ο οποίος θα αναδειχθεί ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, ο Παραχωρησιούχοςστο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης θα αναλάβει:

(α) την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, που είναι αναγκαίος για την λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ.

(β) την παροχή υπηρεσιών που αφορούν: (i) στη μεταφόρτωση μοναδοποιημένου φορτίου συνδυασμένων μεταφορών, (ii) στην εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων (υπηρεσίες αποθήκευσης και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια («Ε/Κ»), απόθεσης γεμάτων και κενών Ε/Κ, συσκευασίας μοναδοποιημένου φορτίου), (iii) στη μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών, γενικού φορτίου, υγρών φορτίων και οχημάτων, καθώς και (iv) στην εξυπηρέτηση πελατών και τελωνείου (προγραμματισμό, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών μεταφόρτωσης και συρμών)

(γ) τη συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΕΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, πλην των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς την επιτήρηση και φύλαξη του ΕΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου. Επισημαίνεται ότι η Ο.Σ.Ε. ΑΕ θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας συρμών, καθώς και για τη συντήρηση και εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού συστήματος στον ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Διαχειριστή Υποδομής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά την α΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ κατά τη β΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.