Μικρή αύξηση εσόδων με ταυτόχρονη κάμψη της κερδοφορίας του, ανακοίνωσε ο όμιλος της ΔΕΗ για το εννεάμηνο του 2015.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 2,6% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2014, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 17,4% έναντι 18% πέρυσι, λόγω της αύξησης των προβλέψεων κατά 386,6 εκατ. ευρώ, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μείωση των 320,2 εκατ. για δαπάνες υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και αγορών ενέργειας.

Η μείωση των αποτελεσμάτων είναι ακόμη μεγαλύτερη σε επίπεδο κερδών προ φόρων με τα σχετικά μεγέθη να διαμορφώνονται σε 63,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015 έναντι 179,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, κυρίως λόγω της αύξησης των αποσβέσεων κατά 111 εκατ. ευρώ μεταξύ των δύο περιόδων.

Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη μειώθηκαν σε 5,9 εκατ. ευρώ από 121,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,6% στα 4.452 εκατ. ευρώ από 4.423,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό 36,8 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι 51,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014.

«Για το σύνολο του έτους 2015, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επίδραση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων αλλά και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί σε 17,5% - 18,5%, με εκτιμώμενα συνολικά έσοδα 5,8 δισ. ευρώ και έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 5,6 δισ. ευρώ», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εμμανουήλ Παναγιωτάκης.