Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Στα 214,2 εκατ. ευρώ το συγκρίσιμο EBITDA στο 9μηνο - «Άλμα» 54,8%

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Στα 214,2 εκατ. ευρώ το συγκρίσιμο EBITDA στο 9μηνο - «Άλμα» 54,8%
Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 214,2 εκατ. ευρώ έναντι 138,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, υψηλότερα κατά 54,8%.

Διατήρηση των υψηλών επιδόσεων πέτυχε ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ ενώ κινείται σε τροχιά επίτευξης νέου ιστορικού υψηλού στις επενδύσεις όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 9μήνου με το συγκρίσιμο EBITDA να διαμορφώνεται στα 214,2 εκατ. ευρώ έναντι 138,3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2022, υψηλότερα κατά 54,8%.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ τα αποτελέσματα στο εννεάμηνο είναι τα ακόλουθα:

  • Πλήρης αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών μετά την εξομάλυνση του εσόδου από την ενσωμάτωση των νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος τον Σεπτέμβριο 2022.
  • Επενδυτικές Δαπάνες στα 370,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, έναντι 195,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.
  • Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 291,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 38,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2022.
  • Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 275,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40,5% έναντι 196,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης, που διαμορφώθηκαν σε 11,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023, σημειώνεται αύξηση 39,9% έναντι του εννεάμηνου 2022.
  • Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 212,3 εκατ. ευρώ (από 143,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 214,2 εκατ. ευρώ έναντι 138,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, υψηλότερα κατά 54,8%.
  • Χρηματοοικονομική Θέση, με Καθαρό Δανεισμό, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, στα 1.018,9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε και άλλο ένα τρίμηνο υψηλών επιδόσεων για το 2023 με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο να ανέρχονται σε 92,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 149,5%. Οι ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές της λειτουργικής και καθαρής
κερδοφορίας επιτεύχθηκαν χάρη στην πλήρη εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος που επέδρασαν θετικά στην εξομάλυνση της ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου του για το 2023 και οδήγησαν στην πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών του Διαχειριστή.

Τα ενοποιημένα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο 2023 ανήλθαν στα 291,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 38,2% έναντι 211,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν
σε 287,2 εκατ. ευρώ έναντι 205,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 39,9%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 47,8% σε 212,3 εκατ. ευρώ έναντι 143,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 214,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 54,8% σε σχέση με το αντίστοιχο του εννεαμήνου 2022 ποσού 138,3 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

  1. πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,37 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 2,46 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού κατά το εννεάμηνο του 2022 εμφανίζονται αυξημένες, κυρίως λόγω του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης που εγκρίθηκε το 3ο τρίμηνο 2022.
  2. πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,46 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 7,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 98,7% και ανήλθε στα 130,0 εκατ. ευρώ, έναντι 65,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 131,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 119,5% έναντι 60,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 118,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 109,5% έναντι 56,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2022, ενώ τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 91,4 εκατ. ευρώ έναντι 41,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 92,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2022, που αντιστοιχεί στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. να
εισπράξει μέρισμα ποσού 15,0 εκατ. ευρώ.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

  • Καθαρά κέρδη 46,0 εκατ. ευρώ
  • Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο 2023 έχει καταβληθεί μικτό προμέρισμα ανά μετοχή 0,058 για τη χρήση 2023 (ημερομηνία αποκοπής: 04.10.2023)

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 46,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 632 χιλ. ευρώ έναντι 523 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 41 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και σε χρηματιστηριακές δαπάνες.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 89 χιλ. ευρώ, όπως διαμορφώθηκαν στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας μερικώς τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.09.2023 ανέρχονταν σε 19,2 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 46,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι 20,4 εκατ. το εννεάμηνο 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τη συνεδρίαση 95/04.08.2023 αποφάσισε την διανομή προμερίσματος χρήσης 2023 ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ή 0,058 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 11.10.2023 (ημερ. Αποκοπής: 04.10.2023).

Σημειώνεται ότι η πληρωμή αυτή συνιστά και την οριστική πληρωμή του μερίσματος για την χρήση 2023 καθώς αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό, προσαρμοσμένο στις συνολικές δαπάνες, που προβλέπεται από τη νομοθεσία5 να προταθεί ως διανομή προμερίσματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σκυλακάκης: Ανά μήνα οι καταμετρήσεις των «ρολογιών» ρεύματος – Αντίδοτο στις ρευματοκλοπές 

Ρεύμα: Αύξηση 3% των λιανικών τιμών τον Νοέμβριο – Άλμα 14% στο αέριο

Ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για το 10%+2% της HelleniQ Energy

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider