ΤΑΙΠΕΔ – PPF: «Ποδαρικό» στο 2023 με ΣΔΙΤ διαγωνισμό 205 εκατ. ευρώ για τα νέα Δικαστικά κτήρια Αθηνών 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΤΑΙΠΕΔ – PPF: «Ποδαρικό» στο 2023 με ΣΔΙΤ διαγωνισμό 205 εκατ. ευρώ για τα νέα Δικαστικά κτήρια Αθηνών 
Ορίστηκε για τις 2 Ιανουαρίου 2023 η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης ΣΔΙΤ για το μεγάλο έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ». Ποιο είναι το έργο. Ποια είναι τα οφέλη του.

«Ποδαρικό» στο 2023 με έναν μεγάλο ΣΔΙΤ διαγωνισμό άνω των 200 εκατ. ευρώ θα κάνουν το ΤΑΙΠΕΔ, και ειδικότερα η μονάδα ωρίμανσης έργων – συμβάσεων PPF υπό τον Π. Σταμπουλίδη, και το αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης. Τούτο, καθώς ορίστηκε για τις 2 Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης ΣΔΙΤ για το μεγάλο έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ και της ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ».

Πρόκειται για την γνωστή α’ φάση τέτοιων ΣΔΙΤ διαγωνισμών (εκδήλωση ενδιαφέροντος), με την συγκεκριμένη σύμβαση να έχει αξία (χωρίς ΦΠΑ) 205,217 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση σχετίζεται με έργο χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που επιλεχθεί το σενάριο ύψους 180.291.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, το Δημόσιο θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Τεχνικού Έργου με ποσό έως 25.000.000 ευρώ, το οποίο θα προέρχεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ– NextGenerationEU.

Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Σύμπραξης

Αρα, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα καταβάλει πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία 180.291.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. [με συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Τεχνικού Έργου ίση με ποσό των 25.000.000 ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU -Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας], έως 205.217.000 ευρω, πλέον Φ.Π.Α. (δίχως συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Τεχνικού Έργου). Η συμμετοχή του Δημοσίου θα καθοριστεί στο Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού, και αντίστοιχα, ο ακριβής προϋπολογισμός της Σύμβασης Σύμπραξης θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου.

Η διάρκεια

Το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Αθηνών κατά μέγιστο για διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών. Η διάρκεια της σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.Ι (διάλογος) της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού

Συνοπτικά η κατασκευή του Έργου αφορά:

  • Στην ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών για τις ανάγκες του Πρωτοδικείου Αθηνών μικτής επιφάνειας (δόμησης) 40.000 τ.μ. περίπου,
  • Στην ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών για τις ανάγκες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών μικτής επιφάνειας (δόμησης) 10.000 τ.μ. περίπου,
  • Οι ανεγέρσεις των κτιριακών υποδομών θα λάβουν χώρα υπεράνω του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης σε οικόπεδο επιφανείας 8.000 τ.μ., που αποτελεί μέρος του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 41.811,42 τ.μ. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με ΚΑΕΚ 050093612001 και είναι κυριότητας του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).
  • Στη λειτουργική ανακατασκευή και στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του Υπόγειου Χώρου τριών (3) επιπέδων, έκτασης 45.000 τ.μ. περίπου, του Δικαστικού Μεγάρου που βρίσκεται στην επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
  • Στην προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών, επίσης, δε, θα εκτελέσει τις εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών, προκειμένου οι άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση και χρήση για το σκοπό που προορίζονται.

Ο Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης θα χρησιμοποιηθεί και για την κάλυψη των αναγκών σε θέσεις στάθμευσης του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς και των λοιπών δικαστικών κτηρίων που ευρίσκονται εντός του Ακινήτου.

Σκοπός της σύμβασης

Σκοπός της Σύμβασης είναι η κάλυψη των αναγκών σε χώρους που στην υφιστάμενη κατάσταση απουσιάζουν, ο εκσυγχρονισμός για την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, η αποκατάσταση στέγασης δικαστικών λειτουργιών που βρίσκονται σε παλαιωμένα κτήρια, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, η αναβάθμιση της εικόνας των δικαστικών μεγάρων που θα αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών της δικαιοσύνης προς τους πολίτες, και η συγκέντρωση των υπηρεσιών που σήμερα είναι κατακερματισμένες σε ακατάλληλα ακίνητα στην Αθήνα.

Ο ιδιώτης φορέας

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης. Συνοπτικά, μεταξύ άλλων, ο ΙΦΣ:

· θα εκπονήσει τις μελέτες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τυχόν στοιχεία ή /και μελέτες που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού και προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και θα μεριμνήσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου,

· θα κατασκευάσει το Έργο και θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει τον εξοπλισμό προκειμένου οι υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση και χρήση για το σκοπό που προορίζονται,

· θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, στην προγραμματισμένη συντήρηση, τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση (αντικαταστάσεις κύκλου ζωής), την καθαριότητα, τη φύλαξη, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών, την επιστασία της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των συστημάτων των κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου,

· θα αναλάβει την ασφάλιση των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Έργου, που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του.

Ο ιδιώτης θα επιστρέψει το Έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά τη λειτουργία του Έργου.

Στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, οι Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πρόσκληση. Η Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή προτίθεται να περιορίσει τον αριθμό των πληρούντων τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής Υποψηφίων, οι οποίοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, η Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σκοπεύει να καλέσει κατά μέγιστο αριθμό 6 Υποψηφίους προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των αντικειμενικών και χωρίς διακρίσεις κριτηρίων βαθμολόγησης.

Γίνεται μνεία ότι ειδικό όρο εκτέλεσης της Σύμβασης Σύμπραξης θα αποτελεί η ανάληψη υποχρέωσης από τον Ι.Φ.Σ. να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επιπροσθέτως, στη Σύμβαση Σύμπραξης δύνανται να προβλεφθούν πρόσθετοι ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης, οι οποίοι θα αναφέρονται: (α) στον αριθμό ή το ποσοστό ανά κατηγορία ειδικότητας των ανέργων ή/και προσώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες που προσλαμβάνονται για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, και (β) στις περιβαλλοντικές επιδόσεις του Έργου.

Ο ρόλος του PPF

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση υποδομών απονομής της Δικαιοσύνης/Κατασκευή κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών» (που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»), με Δικαιούχο το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

PRODEA: Ποια είναι η επενδυτική στρατηγική της ΑΕΕΑΠ – Η «εικόνα» στο real estate και οι κλάδοι «αιχμής»

Ρεύμα: Τα κλειδωμένα τιμολόγια Δεκεμβρίου «ασπίδα» στην άνοδο 30% στις τιμές χονδρικής - Προστατευμένοι οι καταναλωτές