Όμιλος Marfin: «Άλμα» 58% στις πωλήσεις για το α' εξάμηνο - Στα 205,1 εκατ. ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
Όμιλος Marfin: «Άλμα» 58% στις πωλήσεις για το α' εξάμηνο - Στα 205,1 εκατ. ευρώ
Σημαντική αύξηση κατά 58% κατέγραψαν στο α’ εξάμηνο του 2022 οι πωλήσεις του Ομίλου Marfin καθώς διαμορφώθηκαν στα 205,1 εκατ. ευρώ έναντι 129,8 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2021.

Σημαντική αύξηση κατά 58% κατέγραψαν στο α’ εξάμηνο του 2022 οι πωλήσεις του Ομίλου Marfin καθώς διαμορφώθηκαν στα 205,1 εκατ. ευρώ έναντι 129,8 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, τα αποτελέσματα προ Φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες
€9,6 εκ. έναντι ζημιών €7,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 λόγω της αλματώδους αύξησης κατά 99% της μέσης τιμής των καυσίμων το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου του 2021.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες €29,7εκ. έναντι €7,6 εκ. το α’ εξάμηνο του 2021. Να σημειωθεί ότι στα ανωτέρω οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2022 και το α’ εξάμηνο του 2021 περιλαμβάνεται κέρδος ποσού €5,3 εκ. και €32,9 εκ. αντίστοιχα το οποίο προέρχεται από την τροποποίηση/αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της RKB για το 2022 και της Εταιρείας
για το 2021. Τα αποτελέσματα χωρίς την επίδραση των ανωτέρω κερδών θα ήταν για το α’ εξάμηνο του 2022 ζημίες €35 εκ. έναντι ζημιών €40,5 εκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το αποτελέσματα του Ομίλου παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα ενώ υπάρχουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία για την κερδοφορία του 3ου τριμήνου του 2022.

Ο όμιλος ATTICA ήρθε σε συμφωνία με πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ με περιεχόμενο την συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ και την καταβολή €80 εκ. προς πλήρη εξόφληση του υποκείμενου δανεισμού της ΑΝΕΚ ύψους €236,4 εκ. (πλέον του συνόλου των ανεξόφλητων τόκων έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής).

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν:

  • Παραλαβή από τον όμιλο ATTICA τριών (3) υπερσύγχρονων πλοίων τύπου AERO CATAMARAN και δρομολόγησής τους στις γραμμές Σαρωνικού.
  • Επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου ATTICA στον ξενοδοχειακό τομέα καθώς και στον τομέα εκμετάλλευσης λιμενικών υποδομών μέσω συμμετοχής του σε διαγωνισμούς διαχείρισης λιμένων.
  • Εντυπωσιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της θυγατρικής εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων RKB.
  • Ολοκλήρωση εξαγοράς του ποσοστού μειοψηφίας στη θυγατρική RKB έναντι ανταλλάγματος ακινήτων.

Αναφορικά με την πορεία των εταιρειών του Ομίλου MIG, επισημαίνονται τα εξής:

MIG: Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2022 παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά 50,4% και διαμορφώθηκαν σε €1,8 εκ. έναντι €3,6εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο στα πλαίσια της συνέχισης της πολιτικής της Εταιρείας για περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Τα
αποτελέσματα της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημίες €5,5 εκ. έναντι κερδών €20,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2022 περιλαμβάνεται κέρδος ποσού €5,3 εκ. από αναστροφή απομείωσης ενώ στα αποτελέσματα της συγκριτικής περιόδου του 2021 συμπεριλαμβάνεται κέρδος ποσού €32,9 εκ. το οποίο προέρχεται από την τροποποίηση/αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

Όμιλος ATTICA: Οι Πωλήσεις για το α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €201,4 εκ. έναντι €122,2 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, τα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε ζημίες €9,6 εκ. έναντι ζημιών €4,4 εκ. το α’ εξάμηνο του 2021 και οι ζημίες μετά από φόρους σε €30,6 εκ. έναντι ζημιών
€34,1 εκ. το α’ εξάμηνο του 2021. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 65% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση του μεταφορικού έργου, και κατ’ επέκταση του κύκλου εργασιών του ομίλου ATTICA, αντισταθμίστηκε από την παρατεταμένη υψηλή τιμή των καυσίμων (αύξηση κατά 99%
στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το α’ εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021), με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους. Οι πράξεις αντιστάθμισης της τιμής των καυσίμων για μέρος της εκτιμώμενης ποσότητας κατανάλωσης από τα
πλοία του ομίλου ATTICA, που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της εταιρείας, συνεισέφεραν στη μείωση των ζημιών του ομίλου ATTICA σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε €67,9 εκ. έναντι €97,4 εκ. την 31/12/2021. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε €684,9 εκ. έναντι €673,8 εκ. στις 31/12/2021 και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του ομίλου.

Κατά το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2022 το μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 42,8% στους επιβάτες, 19,4% στα Ι.Χ. οχήματα και 13,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων διατηρήθηκαν και το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2022, με τη μέση τιμή των καυσίμων που καταναλώθηκαν να είναι αυξημένη κατά 96,2% και 91,6% σε σχέση με τους αντίστοιχους περυσινούς μήνες. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης η διοίκηση έχει προβεί σε σειρά ενεργειών όπως, επαναξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής της, βελτιστοποίηση των δρομολογίων των πλοίων, μείωση ταχυτήτων και αντιστάθμιση του κινδύνου στις τιμές των καυσίμων.

RKB: Οι πωλήσεις της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €3,5 εκ. έναντι €3,3 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο σημειώνοντας αύξηση 6% ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε €1,9 εκ. έναντι κερδών €0,8 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο
σημειώνοντας αύξηση 137% λόγω σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών επιδόσεων της RKB.

Στόχος για την προσεχή 3ετία παραμένει η αποτελεσματική διαχείριση της επένδυσης του Ομίλου στην θυγατρική RKB με σκοπό την ανάδειξη της αξίας της. Στα πλαίσια αυτά η RKB τον Ιούνιο του 2022 ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που οδήγησε στην επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου έως το 2025, περιόρισε το χρηματοοικονομικό κόστος (η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων αμβλύνει ένα μέρος του οφέλους από την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους) και έγινε διαγραφή μέρους των δεδουλευμένων τόκων. Παράλληλα ολοκλήρωσε την μετοχική αναδιάρθρωση της εταιρείας μέσω της εξαγοράς του ποσοστού 16,9% που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας έναντι ανταλλάγματος ακινήτων. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2022. Με την νέα μετοχική διάρθρωση δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει πλέον πιο αποτελεσματική και ταχεία διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Στα πλαίσια λειτουργικών παρεμβάσεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εταιρικών πόρων υιοθετήθηκε πολιτική μείωσης του αριθμού των εμπορικών κέντρων που διαθέτει η εταιρεία με γνώμονα την οικονομική τους επίδοση και τις
προοπτικές τους καθώς και την συμβολή τους στα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Τέλος έχουν αναληφθεί σωρεία δράσεων με σκοπό την αύξηση των εσόδων, την μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αύξηση της ταμειακής ρευστότητας μέσω μείωσης της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων και
την αναδιάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω δράσεων ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε €90,8 εκ. την 30/06/2022 έναντι €99,2 εκ. την 31/12/2021.

Ο στόχος για το 2022 είναι η εταιρεία να επανέλθει σε κερδοφόρο τροχιά έχοντας ρυθμίσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, διατηρώντας ικανοποιητική ρευστότητα που θα της δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει επενδύσεις για τη βελτίωση της μελλοντικής της κερδοφορίας και διαμορφώνοντας μια πιο υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου έχει γίνει αξιολόγηση και προτεραιοποίηση σημαντικών projects τα οποία θα υλοποιηθούν σε βάθος 3ετίας βοηθώντας σημαντικά την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και την μεγιστοποίηση της αξίας της προς όφελος της MIG και των μετόχων της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΥΔΑΠ: Αύξηση σε έσοδα και κέρδη μετά φόρων το α' εξάμηνο

Μια «ανάσα» από τα 4 δισ. ευρώ ο τζίρος του Σκλαβενίτη για το 2021

«Βαθύ» κόκκινο στο Χρηματιστήριο - Έχασε τις 800 μονάδες ο ΓΔ

Όλες οι ειδήσεις

11:46

Ποια Μελόνι θα βρουν απέναντι τους οι ΗΠΑ;

11:44

Βρετανία: Η Τρας προχωρά με το "αμφιλεγόμενο" οικονομικό σχέδιο, λέει ότι είναι η σωστή πορεία

11:37

Το 2023 η BMW XM, το πρώτο ηλεκτροκίνητο της εταιρείας με υψηλές επιδόσεις

11:33

Optima Bank: Συναλλαγές και με ψηφιακή ταυτότητα από το gov.gr wallet

11:28

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για καυσόξυλα, πέλλετ

11:20

Reuters: «Έρχονται» μπλακάουτ στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη

11:16

Υποχωρεί και πάλι η στερλίνα - «Ξεθωριάζει» η ώθηση της BoE

11:11

H&M: Σημαντική μείωση των κερδών μετά την αποχώρηση από τη Ρωσία

10:59

Συμφωνία ΔΕΠΑ - TotalEnergies για προμήθεια LNG έως και τον Μάρτιο

10:46

Η Γαλλία τιμά την Πρόεδρο του «ΜΑΝΑ», Randa Ghandour

10:42

Chevron: Αλλάζει έδρα μετά από 20 χρόνια

10:37

Τέρνα Ενεργειακή: Αύξηση εσόδων στο α' εξάμηνο - Στα 44 εκατ. ευρώ τα κέρδη

10:30

Dimand: Δημιουργεί τον μεγαλύτερο κόμβο Logistics στη Βόρεια Ελλάδα

10:28

Απώλειες στις ευρωαγορές - Άνω του 1% χάνει ο Stoxx 600

10:15

ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων κατά 0,75% - Κρίσιμες ομιλίες σήμερα

10:10

Μητσοτάκης: Τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο κι όχι γκρίζο -Όποιος τα παραβιάζει, τιμωρείται

10:08

«Δυνατή» πρεμιέρα για τη μετοχή της Porsche, άνω του στόχου η τιμή

10:07

Grow the future through eLearning: Εκδήλωση της Wide Services παρουσία του δημιουργού του Moodle, Δρ Martin Dougiamas

09:49

ΕΡΓΟΣΕ: Ξεκινάει ο ανταγωνιστικός διάλογος για τα σιδηροδρομικά έργα ύψους 4 δισ. ευρώ

09:42

Η Αθήνα απαντά στις προκλήσεις της Άγκυρας - Νέα αντίδραση από Στέιτ Ντιπάρτμεντ

09:40

Ουγκάντα: Όχι lockdown λόγω Εμπόλα, διαβεβαιώνει ο πρόεδρος Μουσέβενι

09:32

ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Ίαν πλήττει τη Φλόριντα με καταστροφική μανία

09:15

ΕΥΑΘ: Συρρίκνωση σε κύκλο εργασιών και κέρδη μετά φόρων

08:49

Σκρέκας: Έρχονται προγράμματα «Αλλάζω συσκευή», «Εξοικονομώ» και για επιχειρήσεις

08:48

Σε εκδήλωση της Google σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης

08:39

ΕΕ: Νέα οδηγία για τον προσυμπτωματικό έλεγχο νεοπλασμάτων

08:37

Διευρύνει την παρουσία του στην Ελλάδα ο Όμιλος της Radisson - Δυο νέα ξενοδοχεία έρχονται το 2023

08:36

ICGB Interconnector: Υπογράφηκε η άδεια λειτουργίας για το ελληνικό τμήμα του αγωγού IGB

08:33

Κομισιόν: Οι ελπίδες για συμφωνία της Γερμανίας, μοχλός πίεσης η βιομηχανία και το χαρτί της Τελωνειακής Ένωσης για την Τουρκία

08:32

Nord Stream: Και τέταρτη διαρροή εντοπίστηκε - Έχει διαρρεύσει το μισό και πλέον αέριο