Ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ από 6,3 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάσημα παρουσίασε η ΣΙΔΜΑ (Σιδεμπορική Μακεδονίας) στο εννεάμηνο του 2015.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, είναι βελτιωμένα κατά 25%, ενώ τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν κέρδη 1.242 χιλ. ευρώ από 466 χιλ. ευρώ βελτιωμένα κατά 167%, κυρίως λόγω της μείωσης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 15% ή 1,6 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε στα 38,7 εκατ. ευρώ  από 42,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα  60,1 εκατ. ευρώ από 63,8 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο.

Σε επίπεδο EBITDA η μητρική παρουσίασε κέρδη ύψους 717 χιλ. ευρώ από  355 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014 βελτιωμένα πάνω από 100%, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων ζημιές ύψους 3,3 εκατ. ευρώ  από 4,2 εκατ. ευρώ το 2014 βελτιωμένες κατά 21%, με τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειωμένα κατά 17% ή 1,2 εκατ. ευρώ.

Η θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ εμφάνισε πτώση στον κύκλο εργασιών της κατά 11,8% σε 7,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2015 από 8,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2014, και στα αποτελέσματα ζημιές 704 χιλ. ευρώ  από  445 χιλ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2014. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην συνεχιζόμενη πτώση της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας. Αντίθετα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 7% περίπου, γεγονός όμως που δεν στάθηκε αρκετό να καλύψει το έλλειμμα των εγχώριων πωλήσεων. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί η ΠΑΝΕΛΚΟ θα απορροφηθεί στο τέλος του χρόνου από την μητρική ΣΙΔΜΑ, γεγονός που θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας και βελτιωμένη παρουσία στην αγορά.

Όσον αφορά στις θυγατρικές εταιρείες των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 17 % στα  12,5 εκατ. ευρώ  από 10,7 εκατ. ευρώ και μείωση των ζημιών της κατά 69% στις 117 χιλ. ευρώ από 387 χιλ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η SIDMA Romania εμφάνισε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 11% σε 13,8 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ, εξαιτίας αφενός μεν της περιορισμένης ζήτησης στην αγορά της Ρουμανίας και αφετέρου της πτώσης της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων της κατά 4%. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων οι ζημιές της μειώθηκαν δραστικά, κατά 30% ή 243 χιλ. ευρώ, στις  558 χιλ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2015 λόγω αφενός μεν της αύξησης του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 11% και αφετέρου της μείωσης των λειτουργικών εξόδων της κατά 29% ή  410 χιλ. ευρώ.