Τράπεζες
19-11-2021 | 10:07

Τρ. Πειραιώς: Στο 16% από 46% έξι μήνες πριν ο δείκτης NPE - Θεαματική μείωση προβλέψεων

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τρ. Πειραιώς: Στο 16% από 46% έξι μήνες πριν ο δείκτης NPE - Θεαματική μείωση προβλέψεων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της και αντίστοιχη κατακόρυφη πτώση του κόστους των προβλέψεων, χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα μείωσε τον δείκτη NPE στο 16% από 46% έξι μήνες πριν και τον δείκτη κόστους προβλέψεων στις 60 μονάδες βάσης. Το σχέδιο Sunrise που έχει ως βασικό πυλώνα τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει υλοποιηθεί τους τελευταίους οκτώ μήνες κατά 90%, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Τον Σεπτέμβριο 2021, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16% περίπου, ως συνέπεια  των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ που υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 0,4 δισ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022.

Παράλληλα με την εξυγίανση και τον μετασχηματισμό της, η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την ελληνική οικονομία, με εκταμιεύσεις δανείων 4,6 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου,  σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για 5,7 δισ. το 2021.

«Η αξιοποίηση ευκαιριών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αποτελούν βασικά σημεία της στρατηγικής μας. Αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξουμε την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την αύξηση της υγιούς πιστωτικής ζήτησης και τους πόρους του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τραπεζοασφάλισης και στις υπηρεσίες θεματοφυλακής, όπως και στις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Όπως συμπλήρωσε: «Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς επιφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εγγενή δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Οι επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικές, με ισχυρή παραγωγή εσόδων, συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5%, καθώς και  η μείωση του δείκτη NPΕ σε μονοψήφιο ποσοστό την επόμενη περίοδο, είναι στόχοι καθόλα επίτευξιμοι». 

Οι επιδόσεις της Πειραιώς στο γ' τρίμηνο 2021

Το 3μηνο 2021 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε 77 εκατ. από 94 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs. Το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει έξοδο προβλέψεων δανείων ύψους 48 εκατ. ευρώ πλέον διαχειριστικών αμοιβών και άλλων επιβαρύνσεων ύψους 29 εκατ. ευρώ. 

Στο τέλος του γ΄ τριμήνου, ο δείκτης NPE της Τράπεζας υποχώρησε στο 16% έναντι 46% πριν από έξι μήνες και η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης μονοψήφιου δείκτη. 

Σημειώνεται ότι στο γ΄ τρίμηνο η Τράπεζα κατέγραψε απομειώσεις ύψους 734 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με τις ζημίες από τη συναλλαγή Sunrise 2, ύψους 2,6 δισ. ευρώ και της επικείμενης πώλησης leasing NPE χαρτοφυλακίου μεικτής λογιστικής αξίας 0,5 δισ., που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενα προς πώληση κατά το 3ο τρίμηνο 2021. 

Από τα λοιπές επιδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2021 επισημαίνονται τα εξής:

  • Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους 4,6 δισ. ευρώ σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για 5,7 δισ. το 2021. Οι νέες χρηματοδοτήσεις σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε περίπου €800 εκατ. και προς επιχειρήσεις σε περίπου €3.800 εκατ. 
  • Σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών κατά €3,4 δισ. 
  • Περαιτέρω ενίσχυση των καταθέσεων στα €52,2 δισ., + 5,2% από τα τέλη του 2020
  • Επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €279 εκατ., με ανοδικές τάσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το 3ο τρίμηνο 2021, είναι το καλύτερο ιστορικά για την Πειραιώς.
  • Αύξηση κερδών προ φόρων και προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 14%, στα €837 εκατ. 
  • Μείωση λειτουργικών εξόδων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 2% στα €672 εκατ.
  • Βελτίωση δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στο 45%, έναντι 48% την ίδια περίοδο 2020.
  • Αξιοσημείωτη μείωση των οργανικών προβλέψεων δανείων στις 57μ.β. το 3ο τρίμηνο 2021, συνέπεια της δραστικής μείωσης των NPE
  • Κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση στα €489 εκατ., έναντι €285 εκατ. την ίδια περίοδο του 2020. Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPE, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€3,0 δισ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο.  
  • Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%, υψηλότερα από τις ισχύουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (proforma δείκτης για τις συναλλαγές Sunrise 2 και Θαλής). 

Εξέλιξη σχεδίου Sunrise

Όσον αφορά την εξέλιξη του σχεδίου Sunrise που ανακοίνωσε η Τράπεζα τον Μάρτιο:

Το 90% των ενεργειών του σχεδίου Sunrise έχει υλοποιηθεί τους τελευταίους οκτώ μήνες, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. 

Το 90% περίπου του σχεδίου μείωσης των NPE έχει ολοκληρωθεί (€16,4 δισ. από €18,9 δισ.), σε συμφωνία με τις αρχικές εκτιμήσεις για την κεφαλαιακή επίπτωση των ενεργειών αυτών.

Η περαιτέρω απομείωση των NPE βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, με μεσομακροπρόθεσμο στόχο ο αντίστοιχος δείκτης NPE να βρεθεί χαμηλότερα του 3%. Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των €3 δισ υλοποιήθηκαν εγκαίρως για τη στήριξη του μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς.

Περίπου €0,4 δισ. κεφαλαίων αναμένεται να ενσωματωθούν μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης NPE, από δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων.

Το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς επιτυγχάνει  απτά αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο, με στόχο την επίτευξη απόδοσης άνω του 5% επί των ενσωμάτων ιδίων κεφαλαίων κατά το προσεχές διάστημα.

Η ψηφιοποίηση αποτελεί τον βασικό μοχλό επιτάχυνσης του προγράμματος μετασχηματισμού της Τράπεζας. Αφετηρία απότελεί και η νέα συνεργασία της Πειραιώς με την Accenture και τη Microsoft για την τεχνολογική υποδομή της Τράπεζας Πειραιώς στο cloud.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τράπεζας στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αποτελέσματα εννεαμήνου Τρ. Πειραιώς

Λήψη αρχείου