Ελλάδα
24-09-2021 | 07:57

Προχωρά το επενδυτικό πρόγραμμα της Premia Properties

Προχωρά το επενδυτικό πρόγραμμα της Premia Properties
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Βήμα-βήμα, αλλά με… γρήγορο ρυθμό, προχωράει το επενδυτικό πρόγραμμα της ενισχυμένης κεφαλαιακά από την πρόσφατη ΑΜΚ, εταιρείας ακινήτων, Premia Properies, που σταδιακά «βλέπει» με μεγαλύτερη ορατότητα τον στόχο που έχει θέσει η διοίκησή της, υπό τον CEO κ. Μαρκάζο, για μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ, με χαρτοφυλάκιο 500 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία και 1 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη 5ετία. 

Ήδη, όπως ανακοίνωσε χτες η εισηγμένη (αποτελέσματα 6μήνου), καταγράφηκε αύξηση κατά 61% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, η οποία διαμορφώθηκε σε 171,5 εκατ. ευρώ την 30.6.2021.

Πλέον, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον Ιούλιο 2021, συνολικής αξίας €75 εκ., συνδυαστικά με εισφορά σε είδος και με καταβολή μετρητών, η PREMIA διαθέτει όλα τα εχέγγυα για μία ακόμα πιο δυναμική αναπτυξιακή πορεία καθώς έχει διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της, διαθέτει τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της και έχει ενισχύσει σημαντικά τη μετοχική της βάση με την είσοδο θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η Fastighets AB Balder, μια εκ των μεγαλύτερων εταιρειών του Ευρωπαϊκού real estate, η οποία απέκτησε ποσοστό 17,22% αναλαμβάνοντας ρόλο στρατηγικού επενδυτή.

Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων στους κλάδους που έχει ήδη παρουσία, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα (big-boxes) και κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της σε άλλους κλάδους του real estate. Επιπλέον, η Εταιρεία σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου της επιδιώκοντας την υιοθέτηση αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της εναρμόνισής της στις πρακτικές των διεθνών και ελληνικών δεικτών ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social and Governance).

Ταυτόχρονα με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, η PREMIA επιδιώκει την ενεργή διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να διερευνήσει στο άμεσο μέλλον τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησής της, με στόχο την περαιτέρω υγιή και δυναμική ανάπτυξή της, ανέφερε η εισηγμένη, προϊδεάζοντας και για άλλες κινήσεις.

Προ ημερών μόλις ανακοίνωσε την υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση αυτοτελούς ακινήτου εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments) το οποίο βρίσκεται στον Πειραιά, (περιοχή Αγ. Διονυσίου). Το ακίνητο αποτελείται από 58 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα,  συνολικού εμβαδού 3.600 τ.μ. και είναι μισθωμένο σε επώνυμη διεθνή εταιρεία μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης η οποία λήγει το 2034.  Η αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε € 10,2 εκατομμύρια.

Με την ενεργοποίηση της ως άνω συμφωνίας αλλά και με την υλοποίηση του γενικότερου επενδυτικού της σχεδίου, η εταιρεία σκοπεύει μέχρι τέλους του 2026 να έχει στην ιδιοκτησία της ένα χαρτοφυλάκιο αντιστοίχων ακινήτων συνολικής δυναμικότητας της τάξεως των 1.000 διαμερισμάτων.  

Η εταιρεία, ξεκινώντας από τη στρατηγική συμφωνία με τη Dimand S.A. σκοπεύει να επενδύσει με συνέπεια σε ποιοτικά ακίνητα στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων με ισχυρούς εταιρικούς μισθωτές και μακροχρόνιες μισθώσεις. Στόχος, η επίτευξη  υψηλών αποδόσεων και υπεραξιών για τους μετόχους της καθώς και η διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου μέσω διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου της επενδύοντας σε ένα νέο κλάδο. 

Η είσοδος στον νέο κλάδο εκτός από την επίτευξη αποδόσεων και υπεραξιών γίνεται και για λόγους διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου μέσω διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου της Premia.

Ο Όμιλος παράλληλα έχει επενδύσει από το 2020 σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία) μέσω της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ η οποία έχει τη διαχείριση δέκα (10) σχολικών μονάδων στην Αττική μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ. Η συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος) ανήλθε σε €39,9 εκ. την 30.6.2021 έναντι €40,4 εκατ. την 31.12.2020.

Ο όμιλος προχώρησε σε σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα (9) νέων ακινήτων, εκ των οποίων έξι (6) στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και τρία (3) στον τομέα των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box: ▪ Αγορά ενός (1) νέου ακινήτου logistics και ενός (1) εμπορικού ακινήτου (big-box) συνολικής εύλογης αξίας €7,8 εκ. την 30.6.2021 ▪ Απόκτηση την 29.6.2021 έναντι τιμήματος €24,6εκ. (€ 23,6 εκ. μέσω εισφοράς και 1 εκ. σε μετρητά) του συνόλου των μετοχών (6) ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά επτά (7) ακίνητα, πέντε (5) logistics και δύο (2) big boxes, συνολικής εύλογης αξίας €55,2εκ. την 30.06.2021.

Η Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε €67,8 εκατ. έναντι €38,2 εκατ. την 31.12.2020 και ενσωματώνει εν μέρει (μόνο κατά το σκέλος των εισφορών σε είδος) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία αποφασίστηκε με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2021. Η συνολική αξία της ΑΜΚ ανήλθε σε €75 εκ. με την έκδοση συνολικά 52.083.331 νέων μετοχών, σε τιμή διάθεσης €1,44 ανά νέα μετοχή, περιλαμβάνοντας συνδυαστικά: (α) εισφορές περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας €27,5 εκ. (μετοχές των 6 εταιριών που αποκτήθηκαν στις 29.6.2021 αξίας €23,6 εκ. καθώς και ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας αξίας €3,9 εκ.) και (β) μετρητά ύψους €47,5 εκ. Σημειώνεται ότι την 30.6.2021 δεν ενσωματώνεται στην Καθαρή Θέση το σκέλος των μετρητών.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων από μισθώσεις μείον ταμιακά διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμευμένων καταθέσεων) την 30.06.2021 διαμορφώθηκε σε €93,72 εκ. έναντι €45,84 εκ. την 31.12.2020. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην προσθήκη των δανείων των ανωτέρω νέων θυγατρικών και στην αύξηση δανεισμού της Εταιρείας για την αγορά νέων επενδυτικών ακινήτων.

Η Εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο 2021 απέκτησε τα εξής ακίνητα:

1. Ακίνητο στη θέση Ήμερος Τόπος (Λάκκα), Ασπρόπυργος (Αποθήκη Logisti cs) Πρόκειται για μισθωμένο κτιριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει εμπορική αποθήκη ξηρού φορτίου και γραφεία συνολικής επιφάνειας 9.443 τ.μ. Το ακίνητο αποκτήθηκε από την Εταιρεία, έναντι τιμήματος €4.998,6 χιλ., το οποίο διαμορφώθηκε σε €5.194,3 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταβίβασης.

2.Ακίνητο επί της Λεωφ. Λαυρίου 76, Παιανία (Σούπερ Μάρκετ) Πρόκειται για μισθωμένο ισόγειο κτίριο (κατάστημα τροφίμων) συνολικής επιφάνειας 1.486,78 τ.μ., Το τίμημα για το εν λόγω ακίνητο ανήλθε σε €2.520 χιλ. και σε €2.639 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταβίβασης.

Η Εταιρεία απέκτησε κατά το πρώτο εξάμηνο 2021 μέσω της εξαγοράς των νέων θυγατρικών τα εξής ακίνητα:

3.1ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού Σίνδου-Χαλάστρας (Αποθήκη Logistics) Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 24.703 τ.μ,, κυριότητας της ΑΔΑΜ ΤΕΝ ΑΕ.

4. 7ο Χλμ. Ε.Ο. Καλαμάτας-Τρίπολης, Καλαμάτα Πρόκειται για υπεκμισθωμένο εμπορικό κατάστημα (big-box) συνολικής επιφάνειας επιφανείας 4.462,43. τ.μ., κυριότητας της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΛΗΖΙΝΓΚ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το οποίο η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ εκμισθώνει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με λήξη την 07.08.2030.

5. Α’ Πάροδος Δημοτικού Σταδίου 2, Κατερίνη Πρόκειται για υπεκμισθωμένο εμπορικό κατάστημα (σούπερ μάρκετ) οριζόντια ιδιοκτησία-κατάστημα του υπογείου, ισογείου και πρώτου ορόφου, συνολικής επιφανείας 1.485,27 τ.μ., κυριότητας της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING (ΛΗΖΙΝΓΚ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το οποίο η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ εκμισθώνει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με λήξη την 28.12.2027.

6. Θέση Δύο Πεύκα, Ασπρόπυργος Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 11.982,05 τ.μ., κυριότητας της STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΕ.

7. Οδός Λούτσας, Θέση ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΒΟΡΡΟ, ΒΙΠΑ Μάνδρας Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφανείας 15.664,3 τ.μ., κυριότητας της ΘΕΣΜΙΑ ΑΕ.

8. Θέση Ρίκια, Ασπρόπυργος Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 7.298 τ.μ. κυριότητας της STENHUS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΡΙΚΙΑ ΑΕ.

9. Αγροτική Οδός Θέση Στρίφι, Ελευσίνα Πρόκειται για μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών (logistics) συνολικής επιφάνειας 10.148,82 τ.μ. κυριότητας της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Premia: Διεύρυνση χαρτοφυλακίου, αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας