Ελλάδα
23-09-2021 | 07:59

Πλαίσιο: Ποια είναι τα «ατού» για την επόμενη μέρα

Πλαίσιο: Ποια είναι τα «ατού» για την επόμενη μέρα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο Όμιλος απέδειξε, μέσω της βελτίωσης των οικονομικών του μεγεθών ότι, η πρόκληση της πανδημίας σε σχέση με την αποτελεσματική διαχείρισή της και την επίπτωση στα αποτελέσματα, αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Η αύξηση των πωλήσεων είχε κινητήριους άξονες τη μετατόπιση, σε όλο το διάστημα της πανδημίας, μέρους της καταναλωτικής δαπάνης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στις πωλήσεις των οποίων η εταιρία κατέχει κυρίαρχη θέση, και στην ανακατανομή του τρόπου διενέργειας των συναλλαγών υπέρ του ηλεκτρονικού εμπορίου όπου, επίσης διαχρονικά, το Πλαίσιο πρωτοπορεί. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, στην παρούσα φάση δεν υφίστανται ενδείξεις ότι η ως άνω θετική τάση θα διακοπεί, δοθέντος ότι, όπως προαναφέρθηκε, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στον τομέα των πωλήσεων λιανικής, έχει ανακάμψει ουσιωδώς», σημειώνει η διοίκηση της Πλαίσιο Computers στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που συνόδευσε τη χτεσινή ανακοίνωση μεγεθών του ομίλου για το ά εξαμήνου 2021.

Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται ότι «ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο και διαθέτουν επάρκεια κεφαλαίων και γραμμών κεφαλαίου κίνησης, συνεχώς εντείνεται, γεγονός που οδηγεί εκ των πραγμάτων σε μικρότερη ή μεγαλύτερη συμπίεση των περιθωρίων απόδοσης. Επισημαίνεται παράλληλα ότι, το δεύτερο εξάμηνο 2020, ήταν αυτό που το Πλαίσιο επέτυχε τις υψηλότερες ενοποιημένες πωλήσεις κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ και τα λειτουργικά του αποτελέσματα κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τούτων λεχθέντων, απαιτούνται ανάλογες θετικές επιδόσεις στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 προκειμένου, να επιβεβαιωθεί η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου σε συγκρίσιμη βάση».

Στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων βέβαια, όπως σχετικά αναφέρεται, «σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν, όπως κάθε χρόνο, οι πωλήσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου, την εβδομάδα του Black Friday και την περίοδο των Χριστουγέννων. Οι ως άνω περίοδοι, σηματοδοτούν την εποχικότητα στις πωλήσεις καθώς ιστορικά στο δεύτερο εξάμηνο διενεργείται περίπου το 55% του ετήσιου κύκλο εργασιών και, ανάλογα με την πορεία τους, διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το τελικό αποτέλεσμα του έτους. Με βάση την ανάλυση αυτή, και δοθέντος ότι εκ νέου αρνητική επίπτωση από την πανδημία, αν και με μειωμένες πιθανότητες επέλευσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου δύναται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις, που στην παρούσα χρονική στιγμή δεν δύναται να ποσοτικοποιηθούν».

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση 2021, στις 30.06.2021 το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις πλην της θυγατρικής, διαμορφώθηκε σε 31,101 εκατ. € για τον Όμιλο ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών-χρεωστών ανήλθε στις 3,078 εκατ. €.

Επίσης, στις 30.06.2021 το ύψος των καθαρών αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 69.531 χιλ. €, καθώς από 79.438 χιλ. € μικτά σχηματίστηκε πρόβλεψη απαξίωσης 9.908 χιλ. €. Τα αποθέματα παρουσιάζονται μεν αυξημένα κατά 14% σε ονομαστικό επίπεδο, υπολείπονται δε της ανάκαμψης των πωλήσεων του Ομίλου (34%). Μέρος της αύξησης των αποθεμάτων οφείλεται στις ενέργειες της Πολιτείας για την ενέργεια της ψηφιακής μέριμνας, που οδήγησαν στην ανάγκη πρόσκαιρης αποθεματοποίησης Η/Υ ώστε αυτοί να μπορούν απρόσκοπτα να διατίθενται στους δικαιούχους. Κατά συνέπεια, η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων παραμένει αμετάβλητη στις 77 ημέρες, ενώ πρόσθετη διασφάλιση παρέχεται από την αύξηση του ποσοστού πρόβλεψης απαξίωσης των αποθεμάτων, που διαμορφώθηκε σε 12,5%, έναντι 12,0% τη χρήση 2020. Η Εταιρεία εκτιμά ότι, λόγω του επιτυχούς χειρισμού των συστημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) εργασιών της δεν έχει αποθεματοποιήσει προϊόντα πέραν της συνήθους έκτασης του κύκλου εργασιών της, και, επομένως δεν διατρέχει αυξημένο κίνδυνο απαξίωσής τους. Τέλος, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή στο ύψος των αποθεμάτων μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως επίσης σημειώνεται, η εποχικότητα των πωλήσεων απαιτεί ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και ομαλή ανατροφοδότηση των αποθεμάτων ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις, ενέργειες στις οποίες η Εταιρεία προβαίνει σε συνεχή βάση και, επομένως, ο σχετικός κίνδυνος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσιάζουν περιορισμένη εποχικότητα, καθώς περίπου το 55% αυτών πραγματοποιείται στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης που περιλαμβάνει τις περιόδους αιχμής των Χριστουγέννων, τη «Black Friday», καθώς και την έναρξη της σχολικής περιόδου.

«Η εισηγμένη δραστηριοποιείται σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, λόγω της ύπαρξης σημαντικού αριθμού retailers κυρίως στον τομέα των προϊόντων τεχνολογίας, αποτέλεσμα του οποίου είναι ο περιορισμός των περιθωρίων απόδοσης. Ωστόσο, η σύγκριση μεμονομένα με τις εταιρίες αυτές δεν είναι απολύτως ορθή, δοθέντος του πολύ-προϊοντικού μίγματος προϊόντων που η Πλαίσιο διαθέτει, όπως χαρακτηριστικά των πωλήσεων που σχετίζονται με τα είδη γραφείου, και άρα της διαφοροποίησης που επιτυγχάνει. Ο κλάδος κατά τα τελευταία έτη χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, που διαθέτουν κεφαλαιακή διάρθρωση ικανή να αντιμετωπίσει τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Αγορά.

Αυτό συμβαίνει κυρίως καθόσον ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, τα περιθώρια κέρδους περιορισμένα και, δοθείσης της ανάγκης για διατήρηση υψηλού κεφαλαίου κίνησης, το χρηματοοικονομικό κόστος εμφανίζεται υψηλό. Στο περιβάλλον αυτό, εκτιμάται ότι ο Όμιλος διαχρονικά επιτυγχάνει από τα καλύτερα περιθώρια απόδοσης και σαφώς υπερισχύει στην επίτευξη συνεχόμενων κερδοφόρων οικονομικών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, το ανταγωνιστικό τοπίο, όντας διαρκώς μεταβαλλόμενο, μπορεί να επηρεαστεί είτε από την είσοδο νέων εταιριών, είτε από την αλλαγή στρατηγικής των υφιστάμενων. Επιπλέον, σε περιόδους που η καταναλωτική δαπάνη είναι στάσιμη ή μειούμενη, ο ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε ανακατανομή των μεριδίων αγοράς. Η ένταση του ανταγωνισμού μπορεί να επιδράσει αρνητικά στις πωλήσεις και την κερδοφορία του Ομίλου», σημειώνεται αναφορικά με τις συνθήκες ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία, στις 9 Ιουνίου, ενημέρωσε ότι, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και με κύριο σκοπό την επέκταση και ενίσχυση των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων, προέβη στην κατάρτιση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την αγορά αντί συνολικού τιμήματος δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 €), ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ΛΟΥΤΣΑ, της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας, συνολικής έκτασης 16.402,82 τ.μ., μετά του επ’ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τ.μ., ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.», και με απώτατο σημείο ολοκλήρωσης της οριστικής συμβάσεως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Παράλληλα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την κατάρτιση του ως άνω οριστικού συμβολαίου η Εταιρεία προχώρησε στην μίσθωση του ως άνω ακινήτου, ώστε να έχει την δυνατότητα της άμεσης αξιοποίησης και εκμετάλλευσής του.

Ο όμιλος στις 30/06/2021 εμφάνισε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στα 39,2 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 96 εκατ. ευρώ, μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ύψους 12,64 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμες 4,74 εκατ. ευρώ, αρνητικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (-15,75 εκατ. ευρώ).

Χτες, η Πλαίσιο ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 34,1%, στα € 199,2 εκ. από € 148,6 εκ. (+25,2%, αφαιρουμένης της επίπτωσης των επιδοτούμενων πωλήσεων της ψηφιακής μέριμνας), ισχυρή άνοδο του EBITDA στα €6,6 εκ. από €5,3 εκ. (+24,2%), των κερδών προ φόρων στα € 1,9 εκ. από € 0,5 εκ. (+281,5%) και των κερδών μετά από φόρους στα € 1,4 εκ. από € 0,3 εκ. (+331,8%). Εμφάνισε περιορισμένη υποχώρηση στο περιθώριο EBITDA στο 3,3% (από 3,6%), ικανοποιητική βελτίωση του δείκτη μόχλευσης (Ξένα προς Ίδια κεφάλαια) από 1,39 σε 1,25 φορές.

Σε σχέση με τους κλάδους δράσης, ανακοίνωσε ισχυρό διψήφιο ποσοστό αύξησης (42,8%) των πωλήσεων «Η/Υ & Ψηφιακές Εφαρμογές και των πωλήσεων των ειδών Κινητής Τηλεφωνίας» (39,7%), μεγέθυνση κατά 150% περίπου των εργασιών που σχετίζονται με Λευκές συσκευές, δραστηριότητα που πλέον προσεγγίζει το 10% των ενοποιημένων πωλήσεων. Με βάση τα παραπάνω, ουσιαστικές ανακατατάξεις στα τομεακά μερίδια: Μειωμένη συμμετοχή του κλάδου των «Είδη Γραφείου» στις ενοποιημένες πωλήσεις από 31,0% στο 23,3%. Παράλληλα, σημαντικά αυξημένη συνεισφορά των πωλήσεων «Η/Υ και ψηφιακών εφαρμογών» που προσεγγίζουν πλέον το ήμισυ των ενοποιημένων πωλήσεων από 45,2% στο 48,1%

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.