Ελλάδα
01-05-2021 | 09:07

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της πανδημίας για τη Reds και το «Smart Park»

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της πανδημίας για τη Reds και το «Smart Park»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ο όμιλος Reds, θυγατρική της Ελλάκτωρ, κατάφερε να δείξει αντοχές εν μέσω πανδημίας καθώς εμφάνισε το 2020 έσοδα 6,5 εκ. ευρώ, έναντι εσόδων 6,8 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2019. Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4,0 εκ. ευρώ, έναντι 3,0 εκ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 2,3 εκ. ευρώ, έναντι 1,6 εκ. ευρώ το 2019 και τα κέρδη προ φόρων έφτασαν στα 0,7 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,4 εκ. ευρώ για τη χρήση του 2019. Τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται από την δραστηριότητά του στην Ελλάδα και ειδικότερα από την εκμίσθωση ακινήτων της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ.

Όπως σημειώνεται από τον όμιλο Reds, τα έσοδα του σταθερού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο έως και Δεκέμβριο του 2020 είναι μειωμένα κατά €1,3 εκατ.( από το εμπορικό κέντρο Smart Park), τα οποία όμως αντισταθμίστηκαν από την επέκταση του εμπορικού πάρκου και την αύξηση των εμπορικών μισθώσεων, ενώ η επίπτωση στα συνολικά έσοδα για το τετράμηνο του 2021 ανέρχεται στο ποσό των 0,9 εκ. ευρώ περίπου. 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2020 για την Εταιρία και τις θυγατρικές της καθώς και οι μεταβολές αυτών σε σχέση µε το προηγούμενο έτος παρουσιάζονται παρακάτω:

· Η μητρική εταιρία REDS AE παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους 0,7 εκ. € έναντι ζηµιών μετά από φόρους 1,6 εκ. € το 2019. Η αύξηση των κερδών οφείλεται στη διανομή μερίσματος της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ποσού 1,6 εκ.€. H εταιρία για τη χρήση 2020 δεν θα διανείμει μέρισµα λόγω κάλυψης ζηµιών προηγούμενων χρήσεων.

· Η εταιρία ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ παρουσίασε έσοδα από μισθώσεις για την κλειόµενη χρήση 6,5 εκ. € έναντι 6,8 εκ. € στη χρήση του 2019. Τα έσοδα είχαν μείωση 0,3 εκ € καίτοι η ζημιά από την πανδημία ανήλθε σε 1,3 εκ € λόγω της αύξησης της μισθωτικής επιφάνειας από τη λειτουργία του νέου κτιρίου. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 5,0 εκ. € έναντι 4,2 εκ. € της χρήσης 2019, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για τη χρήση αυξήθηκαν σε 3,4 εκ., έναντι 2,8 εκ. € της χρήσης 2019 ενώ τα κέρδη µετά από φόρους παρέμειναν τα ίδια µε το 2019 1,4 εκ. €.

· Η εταιρία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ στην κλειόµενη χρήση παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους ποσού 0,2 εκ. €, έναντι ζημιών 0,4 εκ.€ το 2019.

· Οι θυγατρικές εταιρείες CLH ESTATE S.R.L. και ΡROFIT CONSTRUCT S.R.L., µε έδρα τη Ρουμανία, παρουσίασαν για την κλειόµενη χρήση συνολικές ζηµίες µετά από φόρους ύψους 0,1 εκ. € περίπου, αντίστοιχο ποσό µε αυτό της χρήσης 2019.

Ο συνολικός δανεισμός ανήλθε σε 36,8 εκατ. ευρώ (μακροπρόθεσμος 33,6 εκατ. ευρώ), τα ίδια κεφάλαια σε 93,6 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός σε 28,6 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 8,2 εκατ. ευρώ (τα 6,6 δεσμευμένες καταθέσεις). Οι δεσμευμένες καταθέσεις αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων (όπως π.χ. Smart Park) αφορούν είτε λογαριασμούς εσόδων όπου κατατίθενται τα έσοδα του έργου πριν την κάλυψη των εγκεκριμένων δαπανών ή λογαριασμούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσμων τοκοχρεολυσίων για την αποπληρωμή των επόμενων χρονικά τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων.

Η κύρια δραστηριότητα του κλάδου και για αυτή την χρήση αποτέλεσε η λειτουργία του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park» στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής. Για τις ανάγκες χρηματοδότησης της νέας επέκτασης η θυγατρική εταιρία και ιδιοκτήτρια του «Smart Park» ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, την 14/5/2020 υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου µε ομολογιούχους την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς έως του ποσού των 41,5 εκ. €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αναχρηµατοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού ποσού 15,3 εκ. €.

Για τα ακίνητα που κατέχει ο Όμιλος στη Ρουμανία το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει παραμέτρους αξιοποίησής τους.

Στον επιχειρηματικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

-- Εμπορικό Κέντρο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής. Η Εταιρία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την μίσθωση του συνόλου της προς εκμετάλλευση επιφανείας του εμπορικού κέντρου , συνολικής επιφανείας 53.000 τ.µ. περίπου.

-- Εμπορικό – Επιχειρηματικό – Πολιτιστικό Πάρκο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής. Μετά την έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο αφορά στην έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου και του πολεοδομικού κανονισμού της Π.Ο.Α.Π.Δ. στην Κάντζα Παλλήνης, αναμένεται η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος µε το οποίο ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος προς την ολοκλήρωση της επένδυσης του «Campas Park».

-- Βίλλα Καµπά & Οικιστικό συγκρότημα 17 κατοικιών στην Κάντζα, Παλλήνη Αττικής. Η Εταιρία έχει εκδώσει τις άδειες ανακατασκευής του διατηρητέου κτίσματος και δόμησης του οικιστικού συγκροτήματος 17 κατοικιών και βρίσκεται σε αναζήτηση υποψήφιου επενδυτή για την διάθεση των κατοικιών σε επόμενη φάση. Η Βίλλα Κάµπα, βάσει υπογεγραμμένου μνημονίου µε το Δήµο Παλλήνης, θα ανακατασκευαστεί και αποδοθεί σε αυτόν µετά από 25 έτη από την έναρξη λειτουργίας του «Cambas Park».

-- Οικόπεδο – Κτήριο γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα. Η Εταιρία εξαιτίας της μακρόχρονης δέσμευσης του ακινήτου της έχει καταθέσει αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονομική αποζημίωσή της και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρμοδίων αρχών για την µη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου. Η διαδικασία είναι εν εξελίξει.

-- Οικόπεδο – Κτηριακό συγκρότημα μικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου. Η εταιρία βρίσκεται σε νομική διεκδίκηση σχετικής αποζημίωσης για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση πολεοδόμησης από το Δήµο Βουκουρεστίου. Για το ακίνητο μετά την έκδοση, των βελτιωμένων όρων δόμησης, του ρυμοτομικού σχεδίου κτιριακού συγκροτήματος μικτής χρήσης, εξετάζονται παράμετροι αξιοποίησής του.

-- Οικόπεδο – Οικιστικό συγκρότημα στην περιοχή Straoulesti-Baneasa του Βουκουρεστίου. Το ακίνητο αφορά οικιστικό συγκρότημα 72 διαμερισμάτων στη παραλίµνια περιοχή της Λίμνης Baneasa, η εταιρία εξετάζει τρόπους για υλοποίηση και αξιοποίηση του.

Την 22.01.2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατά την οποία εγκρίθηκε η εκποίηση του ακινήτου της Ρουμάνικης εταιρίας ‘PROFIT CONSTRUCT Srl”. Την 22/3/2021, δόθηκε η έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το Προεδρικό Διάταγμά, το οποίο αφορά στην έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου και του πολεοδομικού κανονισμού της Π.Ο.Α.Π.∆. στην Κάντζα Παλλήνης Θα ακολουθήσει η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος µε το οποίο ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος προς την ολοκλήρωση της επένδυσης του Campas Park.

Ως προς τη μετοχική σύνθεση (τέλος 2020), η Ελλάκτωρ ελέγχει το 55,4%, ο κ. Χρ. Παναγιωτόπουλος το 10,21% και ο εφοπλιστής Δ. Διαμαντίδης 7,14%. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.