Τράπεζες
28-04-2021 | 20:27

Attica Bank: Σχέδιο 4 αξόνων για να βγει η Τράπεζα από το πολυετές τέλμα

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Attica Bank: Σχέδιο 4 αξόνων για να βγει η Τράπεζα από το πολυετές τέλμα
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Ένα τριετές σχέδιο σε 4 άξονες για την οριστική εξυγίανσή της και την είσοδό της σε αναπτυξιακή τροχιά, στοχεύει να υλοποιήσει η Attica Bank.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2020 (το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο κατά 306 εκατ. ευρώ).

Η στρατηγική της Attica Bank για την περίοδο 2021-2023, συνοψίζεται στα εξής σημεία:

  • Στον διπλασιασμό του ενεργητικού μέσω της αύξησης των χορηγήσεων στους κλάδους των υποδομών/κατασκευών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η χρηματοδότηση του οικοσυστήματος ενός έργου καθώς και των ελεύθερων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του.
  • Στην περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου των ATMs.
  • Στη διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων. Η Τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, όπως η επέκτασή της στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με τις εταιρίες του Ομίλου Interamerican.
  • Στον πρακτικά, μηδενισμό των ΜΕΔ του παρελθόντος εντός του 2021 και τη διατήρηση του σχετικού δείκτη ΜΕΔ σταθερά κάτω από 4%.

Όπως αναφέρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της Attica Bank, το σχέδιο εξυγίανσης στηρίζεται στον μηδενισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων, τη συμμετοχή στον “ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ” και την βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων μέσω της ενεργοποίησης του αρ.27Α του Ν. 4172/2013, με στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεων.

Θα ολοκληρώσει δε θετικά τη δύσκολη και πολυσύνθετη προσπάθεια που ξεκίνησε η Διοίκηση της Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2016, σηματοδοτώντας τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών της, σε πορεία ανάπτυξης με την εφαρμογή του νέου, τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου. Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής η Attica Bank, υιοθετώντας τις αρχές του sustainable banking, έχει στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεων, βασιζόμενη στην άμεση ολοκλήρωση του ψηφιακού της μετασχηματισμού και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, στις υποδομές και στο περιβάλλον, καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων. Ιδιαίτερης αξίας για την Τράπεζα είναι οι συνέργειες που αναπτύσσει προς την κατεύθυνση αυτή με τον μέτοχό της, ΤΜΕΔΕ.

Τα κύρια σημεία αυτής της εξυγίανσης, όπως παρουσιάστηκαν στο σημερινό ΔΣ της Attica Bank είναι τα ακόλουθα:

Α) Ενεργητική επιχειρηματική στρατηγική για πλήρη Εξυγίανση και Μείωση πιστωτικού κινδύνου:

Με κεντρικό στόχο την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της αναβαλλόμενης φορολογίας και με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που εισπράττει η Τράπεζα, την βελτίωση της αποτιμησιακής αξίας των ομολόγων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης, υλοποιείται και η τελευταία επανατιτλοποίηση (Ωμέγα). Με την ολοκλήρωσή της, τα ΜΕΑ εκτός τιτλοποιήσεων που θα απομείνουν στον Ισολογισμό της Τράπεζας ανέρχονται σε 8 εκατ. ευρώ, ποσοστό λιγότερο από 1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Έτσι, χάρη στο εργαλείο των τιτλοποιήσεων, η Attica Bank θα γίνει η πρώτη ελληνική τράπεζα με πρακτικά μηδενικά ΜΕΑ.

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση της Τράπεζας προτίθεται να εντάξει το senior note της ανωτέρω τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων σε pro forma επίπεδο κατά την 31/12/2020, διασφαλίζοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Υπενθυμίζεται πως η Attica Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υλοποίησε αποκοπή κόκκινων δανείων μέσω του εργαλείου της τιτλοποίησης το 2017. Ειδικότερα, η Τράπεζα υλοποίησε δύο τιτλοποιήσεις το 2017 και το 2018, σε απόσταση οριακά μεγαλύτερη του ενός έτους απομακρύνοντας έτσι από τον ισολογισμό της κόκκινα δάνεια συνολικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ.

Β) Ρευστότητα

Η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας της Τράπεζας και η αποκατάσταση της καταθετικής εμπιστοσύνης, αποτέλεσαν εξαρχής στόχο της Διοίκησης της Attica Bank. Στο πλαίσιο αυτό, πέτυχε:

 - Αποπληρωμή ELA, ύψους 1,16 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2019: Κατά το 2016, η Τράπεζα αντλούσε χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης ρευστότητας (‘Emergency Liquidity Assistance – ELA’), ύψους 1.160 εκατ. ευρώ. Τον Μάρτιο του 2019 και σε διάστημα λιγότερο των 2,5 ετών, η Τράπεζα επέστρεψε το σύνολο του ποσού αυτού στην ΤτΕ.

Σημειώνεται, ότι σε όλο το διάστημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της ελληνικής κρίσης χρέους, δηλαδή το διάστημα 2008-2019, η Attica Bank ήταν η μοναδική ελληνική Τράπεζα που δεν επιβάρυνε τον Έλληνα και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, καθώς δεν ενισχύθηκε ούτε με χρήματα του ΤΧΣ, ούτε απέκτησε το ‘καλό’ κομμάτι κάποιας εκ των παλαιών τραπεζών.

 - Αύξηση καταθέσεων και διαφοροποίηση πηγών ρευστότητας: Οι καταθέσεις από πελάτες από το 2016 μέχρι και την 31.12.2020 παρουσιάζουν αύξηση κατά περίπου 1 δισ. ευρώ (ήτοι 48%),ενώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2021, η αυξητική πορεία συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα των καταθέσεων από πελάτες να πλησιάζουν τα 3 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα έχει απεξαρτηθεί από τον μηχανισμό ELA, την ρευστότητα του Πυλώνα 2, διατηρώντας ταυτόχρονα τον εποπτικό δείκτη LCR (‘Liquidity Coverage Ratio’) σταθερά άνω του ορίου του 100% , ενώ οι πηγές άντλησης ρευστότητας έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται συναλλαγές repos με άλλες τράπεζες καθώς και η ενεργοποίηση της πλατφόρμας Raisin (ψηφιακή πλατφόρμα άντλησης καταθέσεων από πολίτες της Ε.Ε.), μέσω της οποίας η Τράπεζα και μέχρι την 23/4/2021 έχει αντλήσει πάνω από 63 εκατ. ευρώ σε διάστημα 4,5 περίπου μηνών.

Γ) Αύξηση μεγεθών

Η Attica Bank κατά τη διάρκεια του 2020 συνέχισε την προσπάθειά της για τη στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών, σε πρωτόγνωρες συνθήκες αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Τράπεζα συμμετείχε ενεργά σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων προς όφελος των πελατών της και παράλληλα αύξησε τις χρηματοδοτήσεις της για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,7% σε ετήσια βάση. Σημαντική αύξηση ύψους 12% παρατηρήθηκε σε σχέση με το 2019 στα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για τη χρήση ανήλθαν σε περίπου 322 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 315,7 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και 6,4 εκατ. τη λιανική τραπεζική. Το μέσο ticket για τις επιχειρηματικές χορηγήσεις ανήλθε σε 501,5 χιλ. ευρώ και σε 9,2 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για τις χορηγήσεις ιδιωτών.

Δ) Βελτίωση κερδοφορίας

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 2020 κατά 15,6% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 20% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων, το οποίο απορρόφησε το κόστος που σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν το 2020.

  •  Τα έσοδα από προμήθειες για το 2020 ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ, μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένων των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Interamerican.

Όπως αναφέρθηκε στο σημερινό Δ.Σ. της Τράπεζας, η Attica Bank πληροί τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση.

Ο ευρωπαϊκός οικονομικός χώρος, αμέσως μετά την λήξη της πανδημίας θα εκτεθεί και πάλι μόλις επανέλθει η «κανονική» λειτουργία των αγορών, στον διεθνή ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό και σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές τράπεζες, πυλώνας για την ισχυρή τους παρουσία στον διεθνή στίβο είναι η λεγόμενη Τραπεζική Ένωση, βασικός πυλώνας του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, δηλ. της επιτάχυνσης της διαδικασίας της Τραπεζικής Ένωσης, εντάσσεται και η λεγόμενη πρωτοβουλία του ‘Risk Reduction’ με βασικούς δύο πυλώνες την διατήρηση των ΜΕΑ σε επίπεδα κάτω του 4%-6% και την κάλυψη των αναγκών του MREL.

Τέλος, με την ένταξη κάποιας τράπεζας στην Τραπεζική Ένωση, αυτομάτως τις καταθέσεις της τράπεζας τις εγγυάται το ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, σήμερα την δυνατότητα ταχείας ένταξης στην τραπεζική ένωση έχει η Αttica Bank, λόγω:

Α. του χαμηλού απόλυτου ποσού των ΜΕΑ που εναπομένουν,

Β. του γεγονότος ότι από τον Απρίλιο του 2021 και μετά, τα ΜΕΑ που δεν έχουν τιτλοποιηθεί και δεν είναι προς αποκοπή ανέρχονται σε μόλις 8 εκατ. ευρώ (λιγότερο από 1% ως δείκτης ΜΕΑ) και

Γ. οι ανάγκες του MREL θα καλυφθούν εις ολόκληρο εντός του 2021 με την σχεδιαζόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Attica Bank: «Τρέχουν» οι εξελίξεις – 3ετές πλάνο εξυγίανσης εγκρίνει το ΔΣ

Attica Bank: Τιτλοποίηση «Ωμέγα» με στόχο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του 1%