Επιχειρήσεις
08-04-2021 | 10:14

ΕΥΔΑΠ: Τι «βλέπει» για μέρισμα (ή επιστροφή κεφαλαίου) – Στα 157 εκατ. ευρώ το deal με Δημόσιο

ΕΥΔΑΠ: Τι «βλέπει» για μέρισμα (ή επιστροφή κεφαλαίου) – Στα 157 εκατ. ευρώ το deal με Δημόσιο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Δύο σημαντικά γεγονότα επηρεάσαν τις καταστάσεις της χρήσης 2020 της ΕΥΔΑΠ, αναφέρει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ στην ετήσια οικονομική κατάσταση.

Πρώτον, η προσπάθεια οριστικής τακτοποίησης του τιμήματος του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος για την περίοδο 2013 έως 2020, στο πλαίσιο των προχωρημένων συζητήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της.

Δεύτερον, η σημαντική μεταβολή των απαιτήσεων πελατών της εταιρείας, που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία COVID-19 και οδήγησε στην ανάγκη σχηματισμού επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 11,4 εκατ. € (2,6 εκατ. ευρώ το 2019).

Στο πλαίσιο της τακτοποίησης του τιμήματος του αποληφθέντος μη επεξεργασμένου ύδατος για την περίοδο 2013 έως 2020 και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τις μελέτες και γνωμοδοτήσεις των τεχνικών και νομικών της συμβούλων, η εταιρεία, προχώρησε στον σχηματισμό πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο 2013-2020, ύψους € 157,5 εκατ., η οποία επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

«Το 2020 ήταν μια χρονιά ισχυρών προκλήσεων, που ποτέ δεν είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020. «Στη διάρκειά του, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επέβαλε ο COVID-19, διασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας, παραμένοντας ταυτόχρονα προσηλωμένοι στην αποστολή μας για αδιάλειπτη υδροδότηση κάθε νοικοκυριού.  Παράλληλα, το 2020 βάλαμε τις βάσεις για να είμαστε πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο που κλείνει οριστικά τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, διασφαλίζει εργαλεία και νέες δυνατότητες για την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών από την Εταιρεία, και εγγυάται για τους καταναλωτές άριστης ποιότητας νερό, σε χαμηλή τιμή. Αυτός ο συνδυασμός μαζί με το εν εξελίξει μεγάλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, που υλοποιείται ήδη στην ΕΥΔΑΠ, δημιουργεί τις εγγυήσεις για τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και την επίτευξή των αντίστοιχων αποτελεσμάτων».

Μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου

Πρόθεση της Διοίκησης της Εταιρίας είναι η διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη εις νέον ή/και επιστροφή κεφαλαίου από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους συνολικά 50 εκατ. ευρώ.  Η κατανομή θα διαμορφωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  Με βάση την τιμή κλεισίματος στις 31/12/2020, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 6,8 ευρώ/μετοχή.

Σημειώνεται ότι πέρυσι η εταιρία είχε μοιράσει 40,47 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,38 ευρώ ανά μετοχή.  Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 462,4 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 827,8 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά μεγέθη

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 330,3 εκατ. ευρώ από 323,7 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% (+6,6 εκατ. ευρώ). Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε στα 399,7 εκατ. κυβικά μέτρα από 392,3 εκατ. κυβικά μέτρα το 2019 (+1,9%).

Για το έτος 2020, η σχηματισθείσα πρόβλεψη ανέρχεται σε ποσό  Ευρώ 22,2 εκατ. περίπου που περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων. Για τα έτη 2013 έως 2019 σχηματίστηκε πρόβλεψη συνολικού ποσού Ευρώ 135,3 εκατ. περίπου που περιλαμβάνεται  στο κονδύλι Λοιπά Έξοδα.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω δύο μεταβολών συνετέλεσε στη μείωση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας κατά -164,8 εκατ. € (-153%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα  -57,1 εκατ. € από 107,7 εκατ. € το 2019. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο -17,3% από 33,3% το 2019.

Σημειώνεται ότι χωρίς τις δύο επιμέρους αυτές προβλέψεις για το αδιύλιστο νερό, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) θα είχαν διαμορφωθεί σε 100,4 εκατ. € έναντι 107,6 εκατ. € το 2019, σημειώνοντας πτώση -7,3 εκατ. € (-6,7%).

Επιπρόσθετα, χωρίς την πρόβλεψη απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων λόγω COVID-19, αλλά και χωρίς τις δύο επιπρόσθετες προβλέψεις για το αδιύλιστο νερό στην περίοδο 2013-2020, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων, Συνολικών Αποσβέσεων και Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (Adjusted EBITDA-Ι) θα είχαν διαμορφωθεί στα 111,8 εκατ. € από 110,3 εκατ. € το 2019, αυξημένα κατά 1,5 εκατ. € (+1,4%).

Σημειώνεται επίσης ότι, το συνολικό λειτουργικό κόστος (δηλαδή το άθροισμα του Κόστους Πωληθέντων, των Εξόδων Λειτουργίας Διοίκησης, των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης και της Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων)  της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 13% ή +33,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 288,6 εκατ. ευρώ από 255,1 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους πωληθέντων κατά +20,2 εκατ. ευρώ (+12,6%) και της πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά ευρώ 8,8 εκατ. (+336%) λόγω της μεταβολής των απαιτήσεων πελατών της εταιρείας που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία COVID-19.

Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων κατά 35,4 εκατ. ευρώ, η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6,6 εκατ. ευρώ, η μείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων κατά 0,4 εκατ. ευρώ (υποχώρηση των εσόδων από καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών και περιορισμός των εσόδων από προηγούμενες χρήσεις) καθώς και η αύξηση των λοιπών εξόδων κατά 135,5 εκατ. ευρώ οδήγησαν στη μείωση των κερδών (δηλ. ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας κατά -164,8 εκατ. ευρώ (-153%), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα -57 εκατ. ευρώ από 107,7 εκατ. ευρώ το 2019. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο -17,3% από 33,3% το 2019.

Ομοίως και τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά -162,7 εκατ. ευρώ (-231%) και διαμορφώθηκαν σε ζημίες στα -92,2 εκατ. ευρώ από 70,6 εκατ. ευρώ το 2019. Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο -27,9% από 21,8% το 2019.

Τα κέρδη (Ζημιές) προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα -80,4 εκατ. ευρώ από 84,0 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά -196% ή -164,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας υποχώρησαν κατά -214% και διαμορφώθηκαν στα -66,1 εκατ. ευρώ από 58,1 εκατ. ευρώ το 2019. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο -20% από 17,9% το 2019.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμειακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 78,3 εκατ. ευρώ το 2019 σε 93,2 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη/ζημιές προ φόρων μειώθηκαν κατά -164,5 εκατ. €, ενώ οι προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων αυξήθηκαν κατά 168 εκατ. €. Επίσης οι προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών μειώθηκαν κατά -9,5 εκατ. € που υπερκαλύφθηκαν από τη σημαντική μεταβολή κατά +20,2 εκατ. που παρουσιάστηκε στους καταβεβλημένους φόρους (-12,1 εκατ. € το 2020 έναντι -32,3 εκατ. € το 2019).   

Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της για την περίοδο 2021-2040.  Η πρόταση συμφωνίας είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που κλείνει οριστικά τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας στο μέλλον.   Περιλαμβάνει επίσης, ρύθμιση θεσμικών θεμάτων όπως αναδιοργάνωση της Εταιρείας σε θέματα λειτουργίας και ανθρώπινου δυναμικού, τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ και τη δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους του 2013-2020, χωρίς την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή.  Διασφαλίζει δε, μία τιμή αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021-2040 που μεσοσταθμισμένα θα είναι περίπου 35% χαμηλότερη από την τιμή της περιόδου 2013-2020.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.