Πόσες ημέρες αλλά και ποιες είναι οι αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια ασθενείας του από τον εργοδότη; 

Σύμφωνα με την Φοβερά Προστασία, που κατέχει σημαντική θέση στο χώρο των εταιριών που παρέχουν Λογιστικές, Φοροτεχνικές & Μισθοδοτικές υπηρεσίες, για να μπορέσει ένας εργαζόμενος να υπόκειται στις διατάξεις περί ασθενείας, θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

α) Ο εργαζόμενος να απασχολείται στην επιχείρηση πάνω από 10 ημέρες. 

β) Να έχει εξεταστεί από ιατρό και να του έχει χορηγηθεί αποδεικτικό για το ακριβές χρονικό διάστημα που θα παραμείνει ασθενής. 

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ασφαλίζεται για πρώτη φορά και δεν έχει τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική κάλυψη, τότε προς απόδειξη της ασθένειάς του αρκεί η βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό, ειδάλλως για ασθένεια μεγαλύτερη των τριών ημερών θα χρειαστεί να προσκομίσει και το αποδεικτικό του επιδόματος ασθενείας που θα λάβει από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια ασθενείας του διατηρεί αξίωση στο μισθό του από τον εργοδότη του ως εξής:

α) Αν έχει συμπληρώσει στον εργοδότη του υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα ημερών, αλλά μικρότερη από έτος, δικαιούται αποδοχές μισού μήνα (13 ημέρες ασθένεια).

β) Αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία ενός έτους δικαιούται αποδοχές ενός μήνα (25 ημέρες ασθένεια).

Η παραπάνω αξίωση για δικαίωμα στο μισθό (για μισό μήνα ή έναν μήνα) αναφέρεται σε κάθε εργασιακό (και όχι ημερολογιακό) έτος, δηλαδή από την ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού. Και στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις ο Εργοδότης αφαιρεί το ποσό του επιδόματος ασθενείας  που θα λάβει ο εργαζόμενος από τον ασφαλιστικό του φορέα, δηλαδή θα του καταβάλλει τη διαφορά. 

Αν η ασθένεια του εργαζόμενου διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (από δεκαπενθήμερο ή μήνα) ο εργοδότης δεν υποχρεούται για περαιτέρω καταβολή μισθού και ο εργαζόμενος πληρώνεται μόνο από τον ασφαλιστικό του φορέα.