Σε μια επωφελή συμφωνία που διασφαλίζει ένα εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού για το Ελληνικό Δημόσιο και λογιστικό κέρδος 500 εκατ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα προχώρησαν ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και η Εθνική.

Πέρυσι το Φεβρουάριο, το υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με την Εθνική Τράπεζα την ακύρωση της από 31/12/2008 συμφωνίας ανταλλαγής υποχρεώσεων επιτοκίων (IRS), μεταξύ του Δημοσίου και της τράπεζας, αρχικής ονομαστικής αξίας 5,5 δισ. ευρώ και τρέχουσας αναπόσβεστης αξίας 4,03 δισ. ευρώ, για ποσό ύψους 3,3 δισ. ευρώ (το οποίο αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του IRS).

Η συμφωνία

Όπως συμφωνήθηκε, η ακύρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2023, 2025 και 2026 συνολικής ονομαστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην Εθνική Τράπεζα. Η συναλλαγή αυτή ήταν εξαιρετική για το Δημόσιο, καθώς επιτύγχανε την άμεση και πραγματική μείωση κατά περίπου 723 εκατ. ευρώ του δημοσίου χρέους και αύξανε το ποσοστό των υποχρεώσεων σταθερού επιτοκίου στο συνολικό χαρτοφυλάκιο δημοσίου χρέους κατά περίπου 2,5%, σε μία χρονική στιγμή εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων αναφοράς.

Η μείωση των 723 εκατ. ευρώ προέκυπτε από τη διαφορά αφενός της αναπόσβεστης αξίας που επιβάρυνε το δημόσιο χρέος και που διαγράφη αμέσως μετά την ακύρωση του IRS και αφετέρου της ονομαστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ των νέων ομολόγων που δόθηκαν στην Εθνική Τράπεζα για την καταβολή της ισόποσης αρνητικής, για την Ελληνική Δημοκρατία, παρούσας αξίας του IRS.

Η συναλλαγή αυτή ωφέλησε την Εθνική Τράπεζα, καθώς συνέβαλε στην αναταξινόμηση των ποσών του αρχικού προγράμματος αποπληρωμής κεφαλαίου του IRS, σε έσοδα από τόκους, ενισχύοντας τον σχετικό λογαριασμό κατά 112 εκατ. ετησίως!

Ωστόσο, η συμφωνία του Φεβρουαρίου 2019 θα καταστεί ακόμη καλύτερη, καθώς η Εθνική Τράπεζα και υπουργείο Οικονομικών συμφώνησαν το ομόλογο λήξης 20/3/2023, ονομαστικής αξίας 250,25 εκατ. ευρώ που φέρει επιτόκιο 2,90%, το 7ετές ομόλογο (λήξη στις 20/3/2025), ονομαστικής αξίας 964 εκατ. ευρώ, και επιτοκίου 3,25% και το 8ετές ομόλογο λήξης 20/03/2026), ονομαστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ και επιτοκίου 3,55% να ανταλλαγούν εκ νέου με ομόλογα 30ετούς διάρκειας ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ που έχουν απόδοση 2,53%.

Μέσω της ανταλλαγής αυτής η Εθνική Τράπεζα θα καταγράψει λογιστικό κέρδος 500 εκατ. ευρώ (προεξόφληση ταμειακών ροών), ενώ το Ελληνικό Δημόσιο θα κλειδώσει κόστος δανεισμού 2,53% για τριάντα χρόνια, καθιστώντας ακόμη πιο προβλέψιμες τις καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες του.