Στο 1,55% τοποθέτησε το ενδεικτικό επιτόκιο (guidance) της έκδοσης του δεκαετούς ομολόγου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ενώ το συνολικό ποσό που ζητά το Δημόσιο από τους επενδυτές είναι 1 δισ. ευρώ.

Τα ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών. Για την επανέκδοση θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 17,5 μονάδες βάσης (0,175%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της επανέκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της επανέκδοσης.

Τα ομόλογα θα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 12η Μαρτίου 2020 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Κατά την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που θα αφορούν στο χρονικό διάστημα από 12/3/2019 μέχρι και την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) των ομολόγων σε ευρώ.

Η καταβολή του αντιτίμου επανέκδοσης των ομολόγων (settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία επανέκδοσης των oμολόγων.

Οι όροι των ομολόγων και του ομολογιακού δανείου διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια.