Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε ποινή ύψους 101.044.605,97 ευρώ που είχε επιβάλει το 2013 η Κομισιόν στην Ελλάδα για κακή εφαρμογή της κατανομής του εθνικού αποθέματος και της πολλαπλής συμμόρφωσης το 2008 και το 2009. ύψους 101.044.605,97 ευρώ.

Η απόφαση αναφέρει ότι το ΓΔΕΕ ακυρώνει την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής α) κατά το μέρος που επιβάλλει στην Ελλάδα κατ’ αποκοπήν διόρθωση σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων του εθνικού αποθέματος και β) κατά το μέρος που η Επιτροπή εφήρμοσε δημοσιονομική διόρθωση για το έτος 2008 ως προς την πολλαπλή συμμόρφωση.

Κατά τα έτη 2008 και 2009 οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενήργησαν ελέγχους στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την Ελλάδα στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και διαπίστωσαν διάφορες πλημμέλειες κατά την εφαρμογή του καθεστώτος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και στον τομέα της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Το 2013, με την εκτελεστική της απόφαση 2013/763/ΕΕ, η Επιτροπή απέκλεισε από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένες δαπάνες, τις οποίες είχε δηλώσει η Ελλάδα, συνολικού ύψους 101 044 605,97 ευρώ, εκ των οποίων 78 813 783,87 ευρώ αφορούσαν την ενιαία ενίσχυση και 22 230 822,10 ευρώ την πολλαπλή συμμόρφωση.