Σημαντική αύξηση κερδοφορίας κατέγραψε ο όμιλος Τιτάν στο εννεάμηνο του 2015, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 36,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 30,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του περασμένου έτους. Πρόκειται για αύξηση 18,6%.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου, το εννεάμηνο του 2015 ο Τιτάνας κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της κατασκευαστικής αγοράς στις ΗΠΑ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.029,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 12,6% και ανήλθαν στα 165,2 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το γ’ τρίμηνο του έτους, η βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ αντιστάθμισε τις απώλειες στις τρεις άλλες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,1% στα 356,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,8% φθάνοντας τα 59,9 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και διαμορφώθηκαν στα 12,0 εκατ. ευρώ, έναντι 27,6 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2014, που περιελάμβαναν 21 εκατ. ευρώ κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.

Σημειώνεται ότι συνολικά τα αποτελέσματα του εννεαμήνου έχουν ενισχυθεί από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.